ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา ดิบประโคน ประเภท กพร. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หมู่ 11 ตำบลสายตะกู มีสมาชิกทั้งหมด 26 ราย

จัดตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 โดยมีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 8 ราย ใช้การระดมหุ้น โดยเก็บเป็นข้าวเปลือก ข้าวหอมมะลิ 105 รายละ 100 กิโลกรัม และเงินละ 800 บาท รวมเป็นเงินทุน จำนวน 6,400 บาท ในจำนวนสมาชิก 8 ราย ณ ปัจจุบันมีสมาชิกรวม 26 ราย

กลุ่มมีการบริหารจัดการ โดยกลุ่มจ่ายพันธู์ข้าวให้แก่สมาชิกตามความต้องการของสมาชิก เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ทางกลุ่มจึงเก็บพันธุ์ข้าวคืน นอกจากนี้กลุ่มยังมีการจำหน่ายพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มยังมีเงินทุนให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้กลุ่มยังมีการจำหน่ายพันธุ์ข้าวให้กับกลุ่มเครือข่ายอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายตลาดให้กับกลุ่มทำให้กลุ่มมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งเงินทุนของรัฐ

อื่นๆ

เมนู