ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา ดิบประโคน ประเภท กพร. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูล โดยโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสายโท 10 ใต้ หมู่ 2 มีการจัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีกรรมการ 6 คน มีสมาชิก 790  คน มีประธานกลุ่มชื่อ นายเชียง  เสาะสืบงาม ปัจจุบันมีจำนวนเงิน 24,0000 บาท

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้ คุณธรรม 5 ประการ

1.มีความซื่อสัตย์

2.มีความเสียสละ

3.มีความรับผิดชอบ

4.มีความเห็นอกเห็นใจกัน

5.มีความไว้วางใจกัน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

-มีการจัดทำบัญชีรายรับ

-รายจ่าย และมีการตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้อง

-มีคณะกรรมการการบริหาร มีระเบียบการกู้ยืม และมีการประชุมเป็นประจำ

-มีการปันผลประโยชน์แก่สมาชิก

 

กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

มีการจัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2541 มีกรรมการ 9 คน  มีสมาชิก 140 คน มีประธานกลุ่มชื่อ นายทองปาน หารแจก ปัจจุบันมีจำนวนเงิน 2,200,000 บาท

จะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพจะต้องบริหารจัดการอยู่ภายใต้ คุณธรรม 5 ประการ

1.มีความซื่อสัตย์

2.มีความเสียสละ

3.มีความรับผิดชอบ

4.มีความเห็นอกเห็นใจกัน

5.มีความไว้วางใจกัน

 

กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

-มีการจัดทำบัญชีรายรับ

-รายจ่าย และมีการตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้อง

-มีคณะกรรมการการบริหาร มีระเบียบการกู้ยืม และมีการประชุมเป็นประจำ

-มีการปันผลประโยชน์แก่สมาชิก

 

อื่นๆ

เมนู