การทำไร่มันสำปะหลังของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดย นางสาวจารุวรรณ ทองสุด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากการสำรวจพื้นที่ในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่าประชากรในชุมชนมีการทำไร่มันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดความสนใจในวิธีการปลูกมันสำปะหลังของคนในชุมชนและได้ศึกษาข้อมูลจากเกษตรที่ทำไร่มันสำปะหลัง ซึ่งได้ให้ข้อมูลและวิธีการปลูก ดังนี้

ควรเลือกซื้อมันสำปะหลังพันธุ์ดีจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ ต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรมีอายุ 10-12 เดือน จะให้ความงอกดีที่สุด โดยเลือกต้นพันธุ์ที่แข็งแรง มีตาถี่ ขนาดโตพอสมควร ตัดท่อนปลูกด้วยมีดที่คม เพื่อมิให้ท่อนปลูกช้ำ ยาวไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร ปลูกปักตรงให้ลึก 2 ใน 3 ของความยาวท่อนปลูก ในดินร่วนเหนียว ควรใช้ระยะแถวกว้าง 1.20 เมตร ระยะปลูกตั้งแต่ 0.50-1 เมตร และในดินร่วนทราย ควรใช้ระยะแถวแคบ 0.80 เมตร ระยะปลูกตั้งแต่ 0.50-0.80 เมตร

ควรให้น้ำช่วง 2 เดือนแรกของการปลูก และให้น้ำเต็มที่ในช่วงฤดูแล้ง 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว การให้น้ำในช่วงฤดูแล้ง จะช่วยให้ต้นมันสำปะหลังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาใบร่วงน้อย ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณเกษตรกรในชุมชนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากที่ได้ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

อื่นๆ

เมนู