ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา ดิบประโคน ประเภท กพร. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เทคนิคการหว่านข้าวแห้ง
การหว่านสำรวจ
ใช้เมล็ดพันธุ์ 1-2 ถัง/ไร่ หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในสภาพดินแห้ง โดยหลังจาก
การไถแปรครั้งสุดท้ายแล้วหว่านเมล็ดข้าวลงไปโดยไม่ต้องคราคกลบ
เมล็ดจะตกลงไปอยู่ในระหว่างก้อนดิน เมื่อฝนตกเมล็ดข้าวจะงอกขึ้นมา
เป็นต้นกล้า การหว่านวิธีนี้ใช้เฉพาะในท้องที่ที่ฝนตกตฤดูกาล

   

การหว่านหลังขี้ใถ
ใช้ในกรณีที่ฝนมาล่าช้าและตกชุกหว่านเมล็ดข้าวในสภาพที่มีฝนตกลงมา
และมีน้ำเริ่มขังในกระทงนา แล้วหว่านเมล็ดข้าวลงหลังขี้ไถ เมื่อไถแปร
แล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว แล้วคราดกลบทันที

                       

เทคนิคการหว่านข้าวงอก

(หว่านน้ำตม)
ㆍ ปรับระดับพื้นที่นา แล้วทิ้งให้ดินตกตะกอนจนเห็นว่าน้ำใส และน้ำในนา ไม่ควรลึกกว่า 2 เซนดิเมตร

นำเมล็ดพัน ธุ์จำนวน 1-2 ถังต่อไร่ ที่ได้เพาะให้งอกแล้วหว่านลงไป เมล็ดก็จะเจริญเดิบโตเป็นด้นข้าว
และโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำมีการเจริญเดิบโตเหมือนข้าวอื่นๆ ตามปกติ

อื่นๆ

เมนู