ข้าพเจ้า นางสาวขนิษฐา ดิบประโคน ประเภท กพร. ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   ได้สอบถามข้อมูลการปลูกหญ้าให้โค กระบือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

  การปลูกรูซี่

หญ้ารูซี่  เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี ต้นกึ่งเลื้อยกึ่งตั้ง สามารถเจริญเติบโตในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน ดินมีการระบายน้ำดี ทนแล้งพอสมควร ทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ ไม่ทนน้ำขัง โปรตีน 7-10 เปอร์เซ็นต์

 การปลูก

ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 3-4 กิโลกรัมต่อไร่ โดยก่อนหว่านให้ไถเปิดหน้าดินก่อน ประมาณ 1-2 สัปดาห์ และวันที่หว่านเมล็ดหญ้ารูซี่ ให้หว่านปุ๋ยสูตร 15-15-15 แล้วไถตีดินให้ละเอียด จากนั้นทำการหว่านเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ แล้วทำการคราดกลบบางๆ หรือใช้เครื่องตีดินตีรวมกับดินได้เลย ส่วนการปลูกด้วยหน่อจะปลูกในระยะห่าง 50 X 50 ซม. แนะนำหว่านช่วงฤดูฝนเปอร์เซ็นต์การงอกจะสูงที่สุด

การให้น้ำ

โดยทั่วไป เกษตรกรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน และจะปล่อยให้หญ้ารูซี่เติบโตเอง โดยอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก แต่หากถึงช่วงฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตกนาน ก็ควรให้น้ำแก่แปลงหญ้าเช่นกัน เพื่อกันไม่ให้เหง้าแห้งตาย

การใส่ปุ๋ย

ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อัตรา 30-50 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วย ควรใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 20 กก. / หลังการตัดทุกครั้ง

การกำจัดวัชพืช

ควรมีการกำจัดวัชพืชหลังปลูกหญ้า 2-4 สัปดาห์

ประโยชน์

1. หญ้ารูซี่นิยมปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงโค กระบือ ลำต้น และใบไม่หยาบแข็ง เป็นที่ชอบกินของโค กระบือ
2. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุม โดยเฉพาะขอบบ่อที่ขุดใหม่

อื่นๆ

เมนู