ข้าพเจ้า นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสา ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID06 : ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร รศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นหัวหน้าหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา กรรมการประจำหลักสูตร และ อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ กรรมการประจำหลักสูตรเนื่องจากเดิมที ตำบลสายตะกู มีกลุ่มทอผ้าไหมอยู่แล้วและยังมีผลิตภัณฑ์ประจำตำบลที่มากมายแต่ยังขาดการส่งเสริมทางด้านการตลาดและความรู้ทางด้านการตลาด และในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ได้พบเห็นปัญหานั้นจึงได้ประชุมและระดมความคิดเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการมอบหมายให้ออกแบบโลโก้ประจำตำบลและนำโลโก้นั้นมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อใช่ในการบรรจุสิค้าเพื่อช่วยในการเป็นเอกลักษณ์และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า

บรรจุภัณฑ์ คือ การนำเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ และไม้ ประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความแข็งแรง สวยงามได้สัดส่วนที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และทำให้เกิดความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า

วัตถุประสงค์

-เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า

-เพื่อเป็นตัวชี้บ่ง และสื่อสารรายละเอียดสินค้า ดึงดูดผู้บริโภค ให้แสดงถึงภาพลักษณ์

-เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอื้อประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีความปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

-เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณ ลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการจดจำ ตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์

1.การทำหน้าที่บรรจุใส่สินค้า เช่น ใส่ห่อสินค้า ด้วยการชั่งตวงวัดหรือนับ

2.การทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักไหลซึม

3.ทำหน้าที่รักษาคุณภาพอาหาร เช่น ป้องกันอากาศซึมผ่าน ป้องกันแสง และป้องกันความชื้น เป็นต้น

4.ทำหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น เครื่องหมายการค้า ข้อมูลส่วนผสม และแหล่งผลิต เป็นต้น

5.ทำให้ตั้งราคาขายได้สูงขึ้น เนื่องจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

6.เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดวางขนส่งและจัดแสดง

7.สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการขายและเพิ่มยอดขาย

นอกจากทางทีมงานตำบลสายตะกูได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ประจำตำบลสายตะกูแล้วยังมีการส่งเสริมการสร้างตลาดออนไลน์เพื่อใช้เป็นสื่อในการนำเสนอสินค้าประจำตำบลและยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามารับชมสินค้าได้เอง ทางทีมงานได้สร้าง เพจ facebook: Sitagao – กลุ่มผลิตภัณฑ์ตำบลสายตะกู เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และลงขายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

อื่นๆ

เมนู