ข้าพเจ้านางสาวลัดดา  กะรัมย์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ วันนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงบทความการใส่ปุ๋ยและให้น้ำข้าวโพดอย่างไร ให้ได้ผลผลิตเต็มไร่ ของคุณกี  วารทุม เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวาน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

การใส่ปุ๋ย

  1. ปุ๋ยรองพื้น ในดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย การใส่พร้อมปลูกให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หากเป็นร่วนปนทราย ให้ใส่สูตร 16-20-0 อัตรา 25-50 กิโลกรัมต่อไร่
  2. ครั้งที่ 1 เมื่ออายุ 20 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยจะโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ
  3. ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 45 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยจะโรยข้างร่องหลังจากให้น้ำแล้ว

การให้น้ำ

  1. ควรให้ทันทีหลังปลูก การให้น้ำสามารถให้ได้ทั้งแบบตามร่อง หรือแบบพ่นฝอย
  2. การให้น้ำแบบฝอย ควรให้ทุก 7-10 วัน ตลอดฤดูปลูก
  3. การให้น้ำตามร่องครั้งแรกเมื่อข้าวโพดอายุ 3 สัปดาห์ หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 และพรวนดินพูนโคน การให้น้ำครั้งต่อไปให้สังเกตจากความชื้นของผิวดิน หรืออาการเหี่ยวชั่วคราวของใบข้าวโพดในช่วงเวลาบ่าย วิธีการให้น้ำโดยปล่อยไปตามร่อง หากเป็นสภาพดินเหนียวไม่ควรให้น้ำแบบปล่อยท่วมแปลง เพราะจะทำให้ดินอัดตัวกันแน่นยิ่งขึ้นหากขาดน้ำในช่วงออกดอกหรือผสมเกสรจะทำให้ผลผลิตลดลง ขาดคุณภาพ และควรหยุดให้น้ำก่อนเก็บเกี่ยว 2-3 วันคะ

             

อื่นๆ

เมนู