• การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันนางสาวนิภาพร  ถูกพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์                                ประเภท นักศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                                                                                                  ตำบลสายตะกูเดิมขึ้นอยู่กับตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาได้แยกตั้งเป็นตำบลสายตะกูในปี พ.ศ.2522 ในตำบลสายตะกูได้มีภูมิปัญญาการทอผ้าไหม ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของตำบลนี้ 

                   โดยดิฉันได้ทำการสัมภาษณ์  แม่ลำไย  นุชเวช อายุ 59 ปี อาศัยอยู่ หมู่  3 บ้านสายโท 11 เหนือ                      โดยการเริ่มต้นการทอผ้าไหมคือการได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก ๆ จากมารดา จึงได้สืบทอดการทอผ้าไหมมาจนถึงทุกวันนี้

          ภายหลังได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านที่มีอาชีพทอผ้ารวมกัน  แสวงหาความรู้และวิธีการทอผ้าประเภทต่าง ๆ                               เช่น การทอผ้าไหมพื้นเรียบ  ผ้ามัดหมี่ ผ้าไหมยกดอก  ซึ่งกลุ่มแม่บ้านได้ทำการซื้อไหมจากท้องถิ่นใกล้เคียงมาย้อม            แล้วทอเป็นลวดลายต่าง ๆ ปัจจุบันการบริหารการจัดการของกลุ่มคือ การจัดหาทุนและปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกนำผลิตภัณฑ์    ที่ได้ออกจำหน่ายและจัดแสดง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน 

อื่นๆ

เมนู