1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
  4. ID06-ตำบลสายตะกู ผลการวิเคราะบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคล ครัวเรือนและชุมชน  ของหมู่ 2 บ้านสายโท 10ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 2564

ID06-ตำบลสายตะกู ผลการวิเคราะบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคล ครัวเรือนและชุมชน  ของหมู่ 2 บ้านสายโท 10ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 2564

การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณา
การประจำเดือนมิถุนายน
2564  ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

       ดิฉันเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะ? ว่าเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของเราหรือว่าจะใช่วิธีไหนในการวิเคราะห์ข้อมูลวันนี้ดิฉันขอนำเสนอโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าโปรแกรมนี้เราสามารถคำนวณข้อมูลที่มีปริมาณมากได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียว  โดยก่อนที่เราจะใช่โปรแกรมได้เราต้องทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ต่างๆ ในโปรแกรมก่อนนะคะ

วันนี้ดิฉันก็ได้นำผลการวิเคราะห์ แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคล ครัวเรือนและชุมชน  ของหมู่ 2 บ้านสายโท 10ใต้สำรวจเมื่อวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม โดยมีจำนวนประชากรที่ได้สำรวจทั้งหมด 134 คน มีหัวข้อสำคัญดังนี้ค่ะ

1. อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ
 อายุ 21-25 ปี 2 1.5038
 อายุ 26-35 ปี 14 10.526
 อายุ 36-59 ปี 71 53.383
 อายุ 60 ปีขึ้นไป 46 34.586
ทั้งหมด 133 100

2. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือ ศาสนาพุทธ
3. ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา 22 16.541
ปวส 4 3.0075
ประถมศึกษา 64 48.12
มัธยมศึกษาตอนต้น  18 13.534
มัธยมศึกษาตอนปลาย  18 13.534
ปริญาตรี 7 5.2632
ทั้งหมด 133 100

4. คนเด่นในชุมชน
นายแดง ใจเที่ยง (ด้านศาสนาและวัฒนธรรม)
5. การประกอบอาชีพ

อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน (คน) ร้อยละ
เกษตรกรรม 50 37.59
เบี้ยคนชรา 1 0.752
ไม่มีคำตอบ 82 61.65
ทั้งหมด 133 100

6. ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน

ประเภทของการผลิต ระบุชนิด จำนวน (คน) ร้อยละ
ทำนา 15 11.1111
ทำสวน ยางพารา 43 31.8519
ทำไร่ มันสำปะหลัง 1 0.74074
อื่นๆ 1 0.74074
ไม่มีคำตอบ 75 55.5556
ทั้งหมด 135 100

7. จำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน

จํานวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) จำนวน(คน) ร้อยละ
 ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 9 6.767
 5,000-10,000 บาท/เดือน 54 40.6
 10,000 – 20,000 บาท/เดือน 15 11.28
 20,000 – 30,000 บาท/เดือน 3 2.256
 30,000-40,000 บาท/เดือน 0 0
 มากกว่า 40,000 บาท/เดือน 1 0.752
ไม่มีคำตอบ 51 38.35
ทั้งหมด 133 100

8. หนี้สินของครัวเรือน

หนี้สิน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 1 1.176
10,000-40,000 บาท 22 25.88
40,000-90,000 บาท 21 24.71
90,000-140,000 บาท 10 11.76
140,000-200,000 บาท 8 9.412
มากกว่า 200,000 บาท 23 27.06
ทั้งหมด 85 100

9. การออมเงินของครัวเรือน

ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(บาท) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 42 46.15
10,000-40,000 บาท 38 41.76
40,000-90,000 บาท 5 5.495
90,000-140,000 บาท 4 4.396
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 2 2.198
ทั้งหมด 91 100

10. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

มีจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน(คน) ร้อยละ
 มีการจัดการขยะ เช่น คัดแยก เผา ฝัง รีไซเคิลขยะ 11 11
 มีการจัดการน้ำเสีย 0 0
 มีการจัดการมลภาวะหรือมลพิษต่าง ๆ 0 0
 มีการทําเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยเพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 0 0
 มีการจัดการระบบน้ำประปา 64 64
 มีการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง 0 0
 มีการจัดการแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 23 23
 มีการจัดการสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสเกิดอันตราย 1 1
 มีการจัดการจุดเสี่ยงบนท้องถนนในชุมชน 1 1
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 100 100

11. ปัญหาด้านสังคมในชุมชน

มีการจัดการปัญหาด้านสังคมของชุมชน จำนวน(คน) ร้อยละ
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในชุมชน 79 32.645
 มีการกําหนดกติกาข้อตกลงของชุมชน 4 1.6529
 มีการออกกฎหมู่บ้านและบังคับใช้อย่างจริงจัง 75 30.992
 มีการใช้วิธีการเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้อง 23 9.5041
 มีการประชุม/เวทีประชาคมหารือในการแก้ไขปัญหา 54 22.314
 ผู้นําชุมชนเข้ามาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหา 5 2.0661
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาแก้ไขปัญหา 1 0.4132
 เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ตํารวจ ข้าราชการ เข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 1 0.4132
 บุคคลที่ชุมชนเคารพนับถือเข้ามาแก้ไขปัญหา เช่น พระ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น 0 0
 มีสภาผู้นําชุมชนทําหน้าที่ศึกษาปัญหาและจัดการแก้ปัญหาของชุมชน 0 0
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 242 100

สรุป
จากการสำรวจข้อมูล ม. 2 บ้านสายโท 10 ใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจทั้งหมด 134 ครัวเรือนซึ่งกลุ่มที่ได้สำรวจส่วนมากเป็นกล่มคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป  ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  มีรายได้ประมาณ 5,000-10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สิ้นครัวเรือนอยู่ที่ 200,000 บาทขึ้นไป ภายในชุมชนมีการจัดการระบบน้ำประปาและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในชุมชน

อื่นๆ

เมนู