1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
  4. ID06-ตำบลสายตะกู ผลการสำรวจและวิเคราะห์แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ของหมู่ 5 บ้านประชาสรรค์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ID06-ตำบลสายตะกู ผลการสำรวจและวิเคราะห์แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ของหมู่ 5 บ้านประชาสรรค์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01 เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ของหมู่ที่ 5 บ้านประชาสรรค์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สำรวจข้อมูลเมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้สำรวจทั้งหมด 26 คน  โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ จำนวน 26 คน

2.ศาสนาที่บุคคลในชุมชนส่วนใหญ่นับถือ  คือ ศาสนาพุทธ

3.อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

4.ระดับการศึกษา

5.คนเด่นในชุมชน  นายธเรศ  ศรีประดู่ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู)

6.การประกอบอาชีพ

7. ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน

8.เป้าหมายในการผลิต

9.รายได้ผลผลิต/ต่อปี

10.ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีหนี้สินมากกว่า 200000 บาท

11.การออมเงินในครัวเรือน  ส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ 60

12.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

13.ปัญหาด้านสังคมในชุมชน

สรุป

จากการสำรวจลงพื้นที่เก็บข้อมูล 01 เกี่ยวกับเรื่อง ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ของหมู่ที่ 5 บ้านประชาสรรค์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สำรวจข้อมูลเมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 จำนวนผู้สำรวจทั้งหมด 26 คน พบว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ และคนส่วนใหญ่อายุ 50-60  ปี ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงชั้นประถมศึกษา มีอาชีพหลักคือทำสวน ทำนาในเขตพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่าย โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีหนี้สินมากกว่าเงินออม  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีฝุ่นละอองเนื่องจากการเผาไหม้ของขยะในชุมชนและการเผาอ้อย ปัญหาด้านสังคมในชุมชน พบว่าวัยรุ่นมีการติดยาเสพติดและยังมีปัญหาความยากจนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู