1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
  4. ID06-ตำบลสายตะกู สรุปผลการสำรวจ วิเคราะห์แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 9 บ้านน้อยลำชี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ID06-ตำบลสายตะกู สรุปผลการสำรวจ วิเคราะห์แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 9 บ้านน้อยลำชี ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวกานดา แสงสว่าง ประเภทนักศึกษา ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่9  บ้านเบ้านน้อยลำชี  ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังนี้

 

1.จำนวนประชากรมีทั้งหมด 24 ครัวเรือน

เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ
ชาย 6 25
หญิง 18 75
ทั้งหมด 24 100
2.อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ
อายุ จำนวน ร้อยละ
อายุ 7-14 ปี 0 0
 อายุ 15-20 ปี 0 0
 อายุ 21-25 ปี 0 0
 อายุ 26-35 ปี 1 4.17
 อายุ 36-59 ปี 12 50
 อายุ 60 ปีขึ้นไป 11 45.8
ทั้งหมด 24 100
3.ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือศาสนาพุทธ
ศาสนา จำนวน(คน) ร้อยละ
พุทธ 24 100
คริสต์ 0 0
อิสลาม 0 0
อื่นๆ 0 0
ทั้งหมด 24 100
4.ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา 1 4.17
ประถมศึกษา 18 75
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 12.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 4.17
ปริญญาตรี 1 4.17
ทั้งหมด 24 100
5.กลุ่มเปราะปาง

ในครัวเรือนของท่านมีกลุ่มเปราะบาง จำนวน(คน) ร้อยละ
 ผู้ป่วยติดเตียง 0 0
 ผู้ที่อยู่ชายแดน 0 0
 คนไร้สัญชาติ 0 0
 ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง 0 0
 เด็กกำพร้า 0 0
 อื่นๆ 0 0
 ไม่มี 24 100
ทั้งหมด 24 100

 

6.สถานที่ทำงาน

 

สถานที่ทำงาน จำนวน(คน) เฉลี่ย
ในพื้นที่อำเภอที่อาศัย 24 100
นอกเขตพื้นที่อำเภอที่อาศัย 0 0
ทั้งหมด 24 100

 

7.อาชีพประชากรส่วนใหญ่ ทำเกษตรกรรม

อาชีพที่ทํารายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
เกษตรกรรม 14 58.3
รับจ้างทั่วไป 3 12.5
ค้าขาย 1 4.17
สวนยาง 1 4.17
เงินเดือนผู้สูงอายุ 1 4.17
ว่างงาน 1 4.17
ไม่มีคำตอบ 3 12.5
ทั้งหมด 24 100

8.เป้าหมายของการผลิต

เป้าหมายการผลิต จำนวน(คน) ร้อยละ
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค 6 25
เพื่อจำหน่าย 5 20.8
เพื่อใช้อุปโภค/บริโภค และจำหน่าย 10 41.7
ไม่มีคำตอบ 3 12.5
ทั้งหมด 24 100
 

 

9.แหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จำนวน(คน) ร้อยละ
 ของตนเอง 15 50
 กู้ยืมทั้งหมด 0 0
 กู้ยืมบางส่วน 13 43.3
 อื่นๆ (ระบุ) 2 6.67
ทั้งหมด 30 100

 

10.แหล่งที่ใช้จำหน่ายผลผลิต

ผลผลิตจำหน่ายภายในชุมชนหรือไม่ จำนวน(คน) ร้อยละ
ไม่ใช่/ไม่ได้จัดจําหน่ายในชุมชน (แหล่งจัดจําหน่ายสินค้าหรือผลผลิต) 1 4.17
ใช่/จัดจำหน่ายในชุมชน/พื้นที่ 16 66.7
ใช่/จัดจำหน่ายนอกชุมชน/พื้นที่ 3 12.5
ไม่มีคำตอบ 4 16.7
ทั้งหมด 24 100

 

11.ภาระหนี้สินของครัวเรือน

มีภาวะหนี้สินของครัวเรือน จำนวน(บาท) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 1 5.88
10,000-40,000 บาท 3 17.6
40,000-90,000 บาท 6 35.3
90,000-140,000 บาท 4 23.5
140,000-200,000 บาท 3 17.6
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ทั้งหมด 17 100
 

12.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน

 

มีภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(บาท) ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 4 23.5
10,000-40,000 บาท 13 76.5
40,000-90,000 บาท 0 0
90,000-140,000 บาท 0 0
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ทั้งหมด 17 100

 

สรุป

จากการลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่9 บ้านน้อยลำชี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้ง 24 ครัวเรือน เพศชายมีจำนวน 6 คน เพศหญิง 18 คน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-60 ปี ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่ระดับตำกว่าประถมศึกษา ประชากรส่วนใหญ่ทำงานในเขตพื้นที่และมีอาชีพเกษตรกรรม เป้าหมายเพื่ออุปโภค บริโภค และจำหน่าย แหล่งเงินทุนกู้ยืมเป็นบางส่วน ผลผลิตส่วนใหญ่จำหน่ายนอกพื้นที่ ภาระหนี้สินของครัวเรือนอยู่ที่ 10000-40000 บาท ภาวะการออมเงินของครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ที่  10000-40000 บาท

อื่นๆ

เมนู