1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
  4. ID06-ตำบลสายตะกู สรุปผลการสำรวจ วิเคราะห์แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 11 บ้านเก่าสายตะกู ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ID06-ตำบลสายตะกู สรุปผลการสำรวจ วิเคราะห์แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ 11 บ้านเก่าสายตะกู ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวปณิธาน  ยงปัญญา ประเภทนักศึกษา ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่11 บ้านเก่าสายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังนี้

1.จำนวนประชากรมีทั้งหมด 124 ครัวเรือน

2.อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

3.ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือศาสนาพุทธ

4.ระดับการศึกษา

5.กลุ่มเปราะปาง

 

6.สถานที่ทำงาน

7.อาชีพประชากรส่วนใหญ่ ทำเกษตรกรรม

8.เป้าหมายของการผลิต

9.แหล่งเงินทุน

10.แหล่งที่ใช้จำหน่ายผลผลิต

11.ภาระหนี้สินของครัวเรือน

12.ภาวะการออมเงินของครัวเรือน

สรุป

จากการลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่11 บ้านเก่าสายตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้ง 124 ครัวเรือน เพศชายมีจำนวน 64 คน เพศหญิง 59 คน อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15-60 ปี ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ คือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ที่ระดับตำกว่าประถมศึกษา กลุ่มเปราะบางมีผู้ป่วยติดเตียง 2 คน ประชากรส่วนใหญ่ทำงานในเขตพื้นที่และมีอาชีพเกษตรกรรม เป้าหมายเพื่ออุปโภค บริโภค และจำหน่าย แหล่งเงินทุนกู้ยืมเป็นบางส่วน ผลผลิตส่วนใหญ่จำหน่ายนอกพื้นที่ ภาระหนี้สินของครัวเรือนอยู่ที่ 10000-40000 บาท ภาวะการออมเงินของครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ที่  10000-40000 บาท

อื่นๆ

เมนู