การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการประจำเดือนมีนาคม 2564 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

          ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ มีแก้ว หลักจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีผู้ที่เป็นหมอยาสมุนไพร ชื่อนางติ๋ม สิงห์แก้ว อายุ 55 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่139 หมู่7 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมอยาสมุนไพรที่ได้ขึ้นทำเนียบเครือข่ายแพทย์แผนไทย (หมอพื้นบ้าน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสสายโท 11 ใต้ ซึ่งแม่ติ๋มได้ทำมานานกว่า 17 ปี

            ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการดูแลสุขภาพในชุมชนแบบพื้นบ้านดั้งเดิมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสังคม วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ และรูปแบบการรักษามีทั้งการใช้ยาสมุนไพร การนวด การประคบ ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการรักษาสุขภาพ และความเจ็บป่วยของประชาชนได้เป็นอย่างดี จากการได้สัมภาษณ์แม่ติ๋ว แม่ติ๋มเป็นหมอยาสมุนไพรที่รวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายโท 11 ใต้ รักษาโดยการต้มยากิน ส่วนมากจะรักษาโรคตับแข็ง โรคที่เกี่ยวกับกระดูก ท้องอืด และกรดไหลย้อน เป็นต้น คนในชุมชนเข้ามารับการรักษาบ่อย แต่ปัญหาที่พบคือ องค์ความรู้การดูแลสุขภาพเดิมที่มีอยู่ในชุมชนไม่ได้รับการพัฒนาและถูกทอดทิ้งจากคนรุ่นใหม่ ขาดการสืบทอด และผู้รู้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งนับวันจะมีจำนวนลดลงทำให้ชุมชนรับประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งๆที่ความรู้เหล่านี้สามารถ ช่วยดูแลรักษาความเจ็บป่วยให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดี  

           จากที่ได้สัมภาษณ์แม่ติ๋ว แม่ติ๋มได้ให้สัมมภาษณ์ถึงชนิดของยาสมุนไพรต่างๆว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างมาพอสังเขป  และได้เดินสำรวจพื้นที่บริเวณรอบๆบ้าน พบว่ามีสมุนไพรอยู่เต็มรอบบ้าน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู