ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

   ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์และได้มีความสนใจในเนื้อหาหลายอย่างของตำบลสายตะกู วันนี้ข้าพเจ้าจะหยิบยกเรื่องของ “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ” มาเล่าสู่ทุกท่านให้ได้รู้กัน

สถานีตำรวจภูธรโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ นำโดยหัวหน้าโครงการ พ.ต.ท.สุชาติ นาสารีย์ สวป.สภ.โคกกระชาย ได้มีการเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่ของตำบลสายตะกู เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยขอใช้สถานที่ศาลากลางอเนกประสงค์ของหมู่บ้านสายตะกู หมู่ที่ 1 ตำบลสายตะกู เพื่อเป็นถิ่นฐาน ในการดำเนินงานในครั้งนี้

ภารกิจหลักในการดำเนินงานมีการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านและชุมชน และมีการลงนาม MOU ของหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านกรวด เพื่อให้เกิดการสร้างรูปแบบการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

 

อื่นๆ

เมนู