การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณา
การประจำเดือนเมษายน 
2564  ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

                  ข้าพเจ้าได้ทำการศึกษา ความเป็นมาของโรงเรียนเพียงหลวง ๒  ได้พบความเป็นมาดังนี้
เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนิคมสายโท ๑๒ ใต้ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สืบเนื่องจากเหตุการณ์สู้รบตามแนวชายแดน    และภัยจากคอมมิวนิสต์ชาวบ้านจึงได้อพยพมาจัดตั้งหมู่บ้านโดยการจัดสรรที่ดินของทางราชการชื่อ “หมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดนไทย – กัมพูชา บ้านสายโท ๑๒ ใต้” และแบ่งพื้นที่จัดตั้งโรงเรียนอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านนิคมสายโท ๑๒ ใต้ ตำบลสายตะกู    อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  และได้เปิดเป็นโรงเรียนเพียงหลวง ๒ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ มี นายไพเรศ เสชัง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓

  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

  • เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓

  •  ปัจจุบันมีครูทั้งหมด 14 คน นักเรียนทั้งหมด 155 คน

อ้างอิง
ชัย. (2560). โรงเรียนพียงหลวง 2. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2564. จาก http://www.mol.dsdw.go.th/? pack=school&view=piangluang&id=2.

อื่นๆ

เมนู