ข้าพเจ้านางสาวนัฐริกา กิติพันธ์ ประเภทบัณฑิต วันที่ 14 เมษายน 2564 ได้ลงพื้นที่ไป หมู่ 11 บ้านเก่าสายตะกู ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลกับ ผู้ใหญ่บ้านสุพจน์ สุกใส เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของหมู่ 11 

              แสดงถึง การสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11

     ประวัติบ้านเก่าสายตะกู หมู่ 11   การก่อตั้งหมู่บ้านบ้านเก่าสายตะกู หมู่ 11 เดิมอยู่กับหมู่ที่ 17 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมา        ในปี พ.ศ. 2523 จึงได้แยกออกมาจากหมู่บ้าน 17 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้ทำการยื่นคำร้องในการขอแยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 1 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  จนถึงปี พ.ศ. 2528 ทำให้มีประชากรและครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างหนาแน่นจึงยากต่อการปกครอง จึงได้มีการแยกหมู่บ้านอีกเป็นหมู่ที่ 11 บ้านเก่าสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จนถึงปัจจุบันโดยมีผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว 3 ท่านคนปัจจุบันคือนายสุพจน์ สุกใสดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2553 จนถึงปัจจุบัน  มีเนื้อที่ประมาณ 1846 ไร่อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านกรวดประมาณ 14 กิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอบุรีรัมย์ประมาณ 76 กิโลเมตร

      เขตพื้นที่ของหมู่บ้าน  บ้านเก่าสายตะกูมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่างๆดังนี้     

 • ทิศเหนือติดกับบ้านสายตะกูหมู่ที่ 1   
 • ทิศใต้ติดกับสายโทใต้ 10 หมู่ที่ 2   
 • ทิศตะวันออกติดกับบ้านสายโทเหนือ 10 หมู่ที่ 6   
 • ทิศตะวันตกติดกับบ้านสายโท 8 กลางหมู่ที่ 12 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

    ข้อมูลประชากรในปัจจุบัน  มีครัวเรือนทั้งหมด 153 ครัวเรือนครัวเรือนที่มีอยู่จริงในหมู่บ้าน 117 ครัวเรือนมีประชากรในหมู่บ้านทั้งหมด 680 คนแบ่งเป็นชาย  326 คนแบ่งเป็นหญิง 364 คน

     การจัดการบริหารงานภายในหมู่บ้าน  มีคณะกรรมการหมู่บ้าน มีคุ้มหมู่บ้านทั้งหมด 4 คุ้มคือ 1.คุ้มเจริญสุข 2.พอเพียงสามัคคี 3.เศรษฐกิจพอเพียง 4. ชุนชนหรรษา  มีกลุ่มองค์กรการจัดการบริหารเงินทุนในหมู่บ้านดังนี้  1. กลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 2. กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 3. กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน 4. กลุ่มแม่บ้าน 5. กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน 6. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   

   

  การจัดการบริหารกลุ่มอาชีพต่างๆ

 1.  กลุ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์หมู่ที่ 11 บ้านเก่าสายตะกู
 2.  กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง
 3.  กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง
 4. กลุ่มเลี้ยงปลา

       การบริหารจัดการน้ำเพื่อทำการเกษตร  กลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลการใช้น้ำในการเกษตรของชุมชนมีการเปิดปิดน้ำอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสมของพื้นที่การเกษตรโดยใช้เวทีประชาคมเพื่อขอโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้จำนวน 11 แห่งดังนี้ก่อสร้างโดยงบประมาณของท้องถิ่น 6 แห่ง ก่อสร้างโดยประชาชนในพื้นที่ 1 แห่ง

 • ฝายเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง
 • ฝายเก็บน้ำขนาดกลาง 7 แห่ง
 • ฝายเก็บน้ำขนาดเล็ก 3 แห่ง

 

    แสดงถึง ฝายบ้านเก่าสายตะกู หมู่ 11

    แสดงถึง ฝายบ้านเก่าสายตะกู หมู่ 11

    การบริหารจัดการขยะของชุมชน มีการแยกขยะทุกครัวเรือนให้เป็นสัดส่วนเช่นขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านลดใช้ถุงพลาสติกโดยหันมาใช้ถุงผ้าแทน

อื่นๆ

เมนู