สวัสดีค่ะดิฉัน นาง โสภี ขุนทองแก้ว ประเภทประชาชน ประจำต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันนี้ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหมในตำบลสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

โดยกลุ่มทอผ้าไหมในตำบลสายตะกูนั้นจะมีกลุ่มหลักๆอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมชุมชนสายตะกู (กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองลายประยุกต์ตำบลสายตะกู) และ กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมหมู่ที่12

กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมชุมชนสายตะกู ที่ตั้ง 19 หมู่ที่3 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยมีคุณ ลำไย นุชเวช เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีสมาชิก 29 คน ลายที่โดดเด่นประจำกลุ่มได้แก่ ลายเอื้อ ลายหมี่ครึ่งท่อน และลายประยุกต์ เป็นต้น

กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมหมู่ที่12 ที่ตั้ง 4 หมู่12 ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ คุณ ดอกไม้ ไชยนอก เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีสมาชิก 15 คน ลายที่โดดเด่นได้แก่ ลายเอื้อ ลายโคมห้า และลายประยุกต์ เป็นต้น

ซึ่งสมาชิกภายในกลุ่มของแต่ละกลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์เครื่องทอเป็นของตัวเอง บ้างก็ทอผ้าที่บ้านของตัวเอง บ้างก็มาทอกันที่ตั้งของกลุ่มสมาชิก ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน มีการประชุมหารือกันภายในกลุ่ม และแจกแจงงานกัน

นอกจากนี้ในพื้นที่ตำบลสายตะกูยังมีกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสำหรับขายวัตถุดิบให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมในชุมชนสายตะกูอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายขนาดย่อมเลยทีเดียว

ปัจจุบัน ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมในตำบลสายตะกูทั้ง 2 กลุ่ม ได้ร่วมกันออกแบบลวดลายผ้าไหมลายประยุกต์ทั้งหมด7ลาย ภายใต้กิจกรรม “ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมพื้นเมืองประยุกต์ชุมชนชายแดนสายตะกู”และทอผ้าไหมทั้ง7ลาย ให้แล้วเสร็จเพื่อจะนำตัวอย่างที่ได้นั้น ไปติดต่อสำนักงานอุตสาหกรรมเพื่อขึ้นทะเบียน มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู