ข้าพเจ้า นส.สุปราณี เติมประโคน ประเภทประชาชน ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ วันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงอายุค่ะ  ผู้สูงอายุในตำบลสายตะกูนั้นส่วนใหญ่คือผู้ที่มีอายุราว60-70ปี มีค่อนข้างมากและยังแข็งแรงอยู่ บ้างก็ยังทำงานอยู่ บ้างก็อยู่บ้านเลี้ยงหลาน หรือทำกิจกรรมต่างๆภายในบ้าน บางคนก็ป่วยติดเตียงต้องคอยได้รับการดูแลอยู่ตลอด กิจกรรมต่างๆที่ทำส่วนใหญ่ เช่น เลี้ยงสัตว์ ทำสวนทำงานหัตถกรรมต่างๆเช่น การทอผ้าไหม ทำงานจักสานต่างๆ เป็นต้นก กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลสายตะกูนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆคือ

  1. กลุ่มติดสังคม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เข้าสังคมได้ตามปกติ
  2. กลุ่มติดบ้าน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่วนใหญ่มักติดบ้านไม่ค่อยไปไหน อาจรวมถึงผู้ป่วยด้วย
  3. กลุ่มติดเตียง กลุ่มนี้ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องได้รับการดูแลจากญาติหรือ อสม.ของหมู่บ้าน  โรคที่พบในผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้แก่ โรค ความดัน เบาหวาน ไต เก๊า เป็นต้น

ผู้สูงอายุในตำบลสายตะกูนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น 1303 คนแบ่งเป็นผู้ที่ยังประกอบอาชีพอยู่จำนวน 968 คนและคนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจำนวน 335 คน ชุมชนที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดคือชุมชนบ้านสายโท10ใต้ (หมู่ที่2)จำนวน 146 คน ในด้านสุขภาพนั้น ทางหน่วยงาน รพสต. ร่วมกับ อสม. คอยตรวจสุขภาพ ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุทุกเดือน ทั้งผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยทั่วไป

อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุในชุมชนสายตะกูยังมีครอบครัวหรือลูกหลานคอยดุแลเอาใจใส่ เป็นที่เคารพแก่ลูกหลาน และยังสามารถเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพ จาก รพสต. และ อสม.ประจำหมู่บ้าน เป็นประจำ และส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพได้ตามปกติ

 

อื่นๆ

เมนู