สวัสดีครับ ข้าพเจ้านาย ธวัชชัย จันประโคน (ประเภท กพร.) ประจำต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันนี้ผมได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในพื้นที่ต.สายตะกูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ

พลังงานทดแทนที่เรารู้จักกันนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ หรือแม้กระทั่งพลังงานแสงอาทิตย์ ที่หลายๆท่านคงคุ้นเคยเป็นอย่างดี และมีการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย

คุณ กฤษฎิ์ (ธนกฤษฎิ์ พงษ์เกษมชูวงศ์) หนึ่งในเกษตกรผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามามีบทบาทในงานเกษตรกรรม ในรูปแบบของเครื่องปั๊มน้ำ เพื่อลดต้นทุนในส่วนของค่าไฟฟ้า โดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่กล่าวมานั้นผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีนั่นคือ โซล่าเซลล์  โซล่าเซลล์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสง เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากการสอบถามคุณกฤษฎิ์ ได้ใช้โชล่าเซลล์ต่อใช้กับอุปกรณ์ต่างๆผ่านมายังปั๊มน้ำโดยมีส่วนประกอบดังนี้

1 แผงโซล่าเซลล์

2 โซล่า inverter

3 เครื่องควบคุมประจุ (Charge Controller)

4 แบตเตอรี่ สำหรีบเก็บประจุ

5 ปั๊มน้ำ

6 แทงค์สำหรับกักเก็บน้ำ

หลักการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ คือ ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ของปั๊มสูบน้ำ โดยผ่านตู้ควบควบคุมการทำงานของปั๊มสูบน้ำ น้ำที่สูบได้จะถูกจัดเก็บในถังเก็บน้ำ ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง และเปิดใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น รดน้ำพืชผักสวนครัว ใช้ในการอุปโภคบริโภค ในครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น นอกจากจะใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแล้ว เมื่อช่วงฤดูแล้งคุณ กฤษฎิ์ ยังได้นำน้ำที่กักเก็บนำไปช่วยเหลือแจกจ่ายตามวัดในพื้นที่ รวมถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งอีกด้วย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วยังสามารถช่วยเหลือผู้คนในชุมชนได้อีกกด้วย

อย่างไรก็ตาม การนำพลังงานทดแทนมาปรับใช้ในชีวิติประจำวัน ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และลักษณะงาน ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อประหยัดต้นทุน ความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้พลังงานธรรมชาตินั้นๆอีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู