ข้าพเจ้านางสาววริทธิ์นันท์ เวชชศาสตร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์วันนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงบทความระบบบัญชีกลุ่มสหกิจทอผ้าไหมลายประยุกต์ของบ้านสายโท 11 เหนือ หมู่ 3 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ระบบบัญชีคือระบบที่ออกแบบมาเพื่อให้กิจการนั้นๆสามารถจัดเก็บข้อมูลเช่น เอกสารการโอนเงิน เอกสารการเบิกจ่ายเงินไว้เป็นหมวดหมู่เรียงลำดับวันที่ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และสะดวกในการที่จะทราบต้นทุนและกำไรของกิจการนั้นๆ

ลักษณะของระบบบัญชี ส่วนสำคัญของระบบบัญชี การสำรวจขั้นต้นในการวางระบบบัญชี หลักการควบคุมภายใน การออกแบบฟอร์มเอกสาร สมุดบันทึกรายการขั้นต้น บัญชีแยกประเภทระบบบัญชี และการควบคุมเกี่ยวกับการจัดซื้อ เจ้าหนี้ สินค้า การขาย ลูกหนี้เงินสด สินทรัพย์ถาวร ต้นทุนการผลิตสินค้า รายงานงบการเงิน

      

นอกจากนี้ ระบบบัญชียังเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งของฝ่ายบริหาร ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในธุรกิจเล็กๆ อาจจะเห็นความสำคัญของระบบบัญชีได้ไม่ชัดเจน เพราะเจ้าของธุรกิจสามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานด้วยตนเองได้ทั่วถึง เนื่องจากมีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ออกเป็นหลายส่วน และมีผู้ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก จึงทำให้จำเป็นต้องมอบอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน และขยายขอบเขตของการดูแลให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ ระบบบัญชีก็มีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี ทำให้การจัดทำข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นเครื่องมือในการป้องกันรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้เกิดการทุจริต สูญหาย หรือนำไปใช้ในทาง ไม่สมควร

ประโยชน์ของการวางระบบบัญชีที่ดี

1. ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

2. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

3. ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้

4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน

5. มีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลและสะดวกต่อการเรียกใช้

อื่นๆ

เมนู