วิธีการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดย นางสาวจารุวรรณ ทองสุด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากการสำรวจพื้นที่ในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่าประชากรในชุมชนมีการทำไร่มันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดความสนใจในวิธีการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังของคนในชุมชนและได้ศึกษาข้อมูลจากเกษตรที่ทำไร่มันสำปะหลัง ซึ่งได้ให้ข้อมูลและวิธีการเก็บเกี่ยว ดังนี้

  1. ใช้แรงงานคน

โดยทำการตัดต้นมันสำปะหลังให้เหลือส่วนของลำต้นไว้ประมาณ 30-70 เซนติเมตร จากนั้นขุดหัวมันสำปะหลังขึ้นมาด้วยจอบ หรือใช้วิธีถอนในกรณีที่ดินมีความชื้นสูง นำมาสับเหง้าออกแล้วขนส่งไปยังโรงงาน ไม่ควรกองทิ้งไว้ในไร่เพราะจะทำให้เน่าเสียได้ ส่วนต้นมันที่เหลือนั้นได้ตัดยอดและมัดกองไว้ เพื่อจำหน่ายและรอปลูกต่อไป

      2. ใช้เครื่องทุ่นแรง

โดยจะมีการใช้เครื่องทุ่นแรงติดไว้ที่ท้ายรถแทร็กเตอร์ทำการพลิกหน้าดินเพื่อให้หัวมันสำปะหลังหลุดจากดิน จากนั้นจึงใช้แรงงานคนเดินตามไปหัวมันออกจากเหง้าและขนส่งไปยังโรงงานเพื่อจำหน่ายต่อไป

ก่อนส่งไปโรงงานควรดูแลความสะอาดหัวมัน ไม่ให้มีดินหรือลำต้นติดปนหรือให้มีน้อยที่สุด เพราะจะทำให้หัวมันที่ขุดขึ้นมาแล้วจะเสื่อมคุณภาพเร็ว

 

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณเกษตรกรในชุมชนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากที่ได้ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู