วิธีการขยายพันธุ์ผสมพันธุ์ของหนูพุก ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์                                        โดย นางสาวลัดดา  กะรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

  • คัดหาพ่อพันธ์ุ-แม่พันธ์ุหนูพุก หาซื้อตามฟาร์มได้ตามความสะดวก อายุของหนูพุกที่เริ่มผสมพันธุ์อยู่ที่ประมาณ  4 เดือนขึ้นไป ตามความสมบูรณ์ของการเลี้ยง
  • หากเลี้ยงในท่อแบบท่อเดียวให้ใช้อัตราในการผสมอยู่ที่ 1:1 สามารถใส่ตัวผูู้และตัวเมียเท่ากัน
  • ระยะเวลาในการผสมพันธ์ุของพ่อพันธ์ุ-แม่พันธุ์จะอยู่ที่ประมาณ 1 เดือน
  • เมื่อแม่พันธุ์เริ่มตั้งท้องให้จับแม่หนูพุกแยกออกจากบ่อ เพราะหนูพุกตัวผู้จะกินลูกหนูพุกที่พึ่งคลอดเพราะผิดกลิ่น
  • หนูพุกจะใช้เวลาตั้งท้องอยู่ที่ 1 เดือนจะคลอดลูก ก็ให้แม่หนูเลี้ยงลูกด้วยนมของเค้าอีกประมาณ 1 เดือนค่อยจับแม่พันธ์ุแยกออกมา
  • แม่พันธ์ุที่สมบูรณ์จะสามารถคลอดลูกได้ครั้งล่ะ 7-10 ตัว
  • แม่พันธ์ุที่ให้นมลูกและเลี้ยงลูกได้1เดือนแล้วสามารถนำไปผสมพันธ์ุได้ต่อเลยคะ

                   

               

 

อื่นๆ

เมนู