สรุปผลการสำรวจแบบฟอร์ม 01

       เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   ณ หมู่ 4  บ้านสายโท 12 กลาง ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัด     บุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน

                                   

สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ

จำนวน 135 คน

  1. อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ
อายุ จำนวน(คน)
26-35 ปี 9
36 – 59 ปี 92
60 ปีขึ้นไป 33

 

  1. ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ

คือ ศาสนาพุทธ

  1. ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา 4 2.962963
ปวส. 0 0
ประถมศึกษา 80 59.25926
มัธยมศึกษาตอนต้น 42 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 5.925926
ปริญาตรี 1 7.407407
ทั้งหมด 135 75.55556

 

  1. คนเด่นในชุมชน

นายสมนึก  ชวนประโคน (ด้านหมอธรรม)

6.การประกอบอาชีพ

อาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน (คน) ร้อยละ
รับจ้าง 17 15.88785
เกษตรกรรม 87 81.30841
ค้าขาย 2 1.869159
ธุรกิจส่วนตัว 1 0.934579
ทั้งหมด 107 100

 

  1. ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน

 

ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุน ระบุชนิด จำนวน(คน) ร้อยละ
ทำนา   63 40.38462
ทำสวน ยางพารา 89 57.05128
ทำไร่ มันสำปะหลัง 0 0
อื่นๆ   4 2.564103
ทั้งหมด   156 100

 

  1. จำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
จํานวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) จำนวน(คน) ร้อยละ
 ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 9 6.666666667
 5,000-10,000 บาท/เดือน 110 81.48148148
 10,000 – 20,000 บาท/เดือน 3 2.222222222
 20,000 – 30,000 บาท/เดือน 1 0.740740741
 30,000-40,000 บาท/เดือน 0 0
 มากกว่า 40,000 บาท/เดือน 0 0
ไม่มีคำตอบ 12 8.888888889
ทั้งหมด 135 100

 

9.หนี้สินของครัวเรือน

หนี้สิน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 2 2.702703
10,000-40,000 บาท 10 13.51351
40,000-90,000 บาท 56 75.67568
90,000-140,000 บาท 4 5.405405
140,000-200,000 บาท 1 1.351351
มากกว่า 200,000 บาท 1 1.351351
ทั้งหมด 74 100

 

  1. การออมเงินของครัวเรือน
ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
ไม่มีเงินออม 51 37.77778
 มีเงินออม 72 53.33333
ไม่มีคำตอบ 12 8.888889
ทั้งหมด 135 100

 

  1. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน(คน) ร้อยละ
 ขยะ 1 0
 น้ำเสีย 0 0
 ควันพิษฝุ่นละออง 2 28.57142857
 เสียงดัง 1 14.28571429
 การใช้สารเคมีทางการเกษตร 0 0
 สภาพที่อยู่อาศัยชํารุดทรดุโทรม 0 0
 แสงสว่างไม่เพียงพอ 1 14.28571429
 ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค 2 0
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 7 57.14285714

 

  1. ปัญหาด้านสังคมในชุมชน
ระบุปัญหาสังคม จำนวน(คน) ร้อยละ
 ยาเสพติด 0 0
 วัยรุ่น 0 0
 การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 0 0
 การทะเลาะวิวาท 0 0
 ปัญหาการลักทรัพย์/ลักขโมย 0 0
 การเข้าถึงการศึกษา 0 0
 ปัญหาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ 0 0
 พื้นที่สาธารณะ 0 0
 ปัญหาการแบ่งเขตที่ดิน 0 0
 ปัญหาความยากจน 0 0
 ปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช่น การแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย 0 0
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 0 0

 

สรุป

จากการสำรวจข้อมูลในชุมชน หมู่ 4 บ้านสายโท 12 กลาง  ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 135 ครัวเรือน  อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ 200,000 บาทขึ้นไป ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท และยังพบว่า ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่ คือ แสงสว่างไม่เพียงพอ ควันพิษฝุ่นละออง เสียงดัง และยังมีปัญหาความยากจนที่ผู้คนในชุมชนกำลังประสบอยู่

                    

 

                     

 

อื่นๆ

เมนู