กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตกแต่งศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นางสาวจารุวรรณ ทองสุด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตกแต่งศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลา ม.3 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  1. กลุ่มทอผ้า
  2. กลุ่มทอเสื่อกก
  3. กลุ่มเกษตรกร เลี้ยงหนู และเลี้ยงกบ
  4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้การออกแบบศูนย์การเรียนรู้ และนำเสนอจุดเด่นของชุมชน สถานที่สำคัญในชุมชน กลุ่มอาชีพที่น่าสนใจ เพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนและตลาดของดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวภายในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในอนาคต

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ได้รับความรู้ในเรื่องการออกแบบศูนย์การเรียนรู้

      2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนได้

       3. สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู