กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลาดออนไลน์ และการถ่ายสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างเพจออนไลน์บรรจุภัณฑ์และถ่ายคลิปเพื่อส่งให้ทีมงานรายการทุกทิศทั่วไทย สถานี thai PBS จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเป้าหมาย                                                                                                                                                        -ประชาชนที่จัดทำเกี่ยวกับการทอผ้าไหม ในตำบลสายตะกู จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน และคณะผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 20 คน

วัตถุประสงค์

       1.เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมให้มีความรู้ความสารมารถทางด้านสื่ออินเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

       2.เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแตกต่างและสามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น

       3.เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มทอผ้าไหมให้เข้าถึงตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

       4.ถ่ายทอดจุดเด่นของผ้าไหมในตำบลสายตะกู เช่น สีสัน ความแตกต่างของเนื้อผ้า และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ในตำบล

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  2. สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย
  3. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมมากยิ่งขึ้น
  4. ช่องทางการขายที่หลากหลายมากขึ้น เช่น facebook  line และสื่อต่างๆ

   

         

 

อื่นๆ

เมนู