การขายยางพาราของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์  โดย นางสาวจารุวรรณ ทองสุด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

จากการสำรวจพื้นที่ในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่าประชากรในชุมชนทำอาชีพสวนยางพาราเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดความสนใจในวิธีการขายยางพาราของคนในชุมชนและได้ศึกษาข้อมูลจากเกษตรที่ทำอาชีพสวนยางพารา ซึ่งได้ให้ข้อมูลและวิธีการขายยางพาราดังนี้

การปลูกสร้างสวนยางในอดีต เมื่อกรีดได้น้ำยางแล้ว ชาวสวนยางต้องนำมาทำแผ่นจึงจะขายได้ แต่ในปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางพารามีทางเลือกมากขึ้นเพราะไม่ต้องทำเป็นยางแผ่นก็สามารถขายน้ำยางสดได้โดยตรง ดังนั้นส่วนใหญ่ชาวบ้านที่ทำอาชีพสวนยางพาราจึงเลือกวิธีการขายแบบขายน้ำยางสด เพราะช่วยให้สามารถลดต้นทุนและเวลาได้มาก ส่วนการนำไปขายมักจะขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อในตำบลสายตะกู

ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบพระคุณเกษตรกรในชุมชนตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างมากที่ได้ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู