ผังชุมชน ตำบลสายตะกู

        นางสาวนัฐริกา กิติพันนธ์ ประเภทบัณฑิต ได้มีความสนใจเกี่ยวกับผังชุมชนของตำบลสายตะกู ตำบลสายตะกู เดิมขึ้นอยู่กับตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาได้แยกตั้งเป็นตำบลสายตะกู ในปี พ.ศ.2522 โดยมีนายประชิด  โกรัตน์ เป็นกำนันคนแรก ราษฎรส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่อพยพมาจากถิ่นอื่น ๆ เช่น สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ฯลฯ สาเหตุที่มีชื่อว่า สายตะกู เพราะตั้งตามชื่อลำห้วย ไซตะกู ซึ่งเป็นลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่านและลำห้วยนี้ไหลผ่านหมู่บ้าน ชื่อบ้านสายตะกู และชื่อตำบลสายตะกู

     โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีจำนวน 1,672 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 7,903 คน มีพื้นที่ประมาณ  42,611.25 ไร่ ส่วนการจัดตั้งหมู่บ้านนั้นเป็นลักษณะหมู่บ้านอาสาพัฒนาและการป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การเกิดสงครามและเพื่อรักษาความสงบและความปลอดภัยให้กับหมู๋บ้าน ลักษณะเป็นพื้นที่ดินดอน อยู่บริเวณตอนกลางของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือและตอนกลางบางส่วนของตำบล พื้นที่เชิงเขา อยู่ทางทิศใต้ติดกับสาธารณรัฐกัมพูชา ที่ลาดชันไม่เหมาะแก่การเกษตรตลอดจนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

 เขตพื้นที่   

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลประเทศสาธารณรัฐกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่งอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

               การวาดแผงผังชุมชน ตำบลสายตะกู

          การวาดแผนผังชุมชน ตำบลสายตะกู

 

                  สายโท 12 ใต้ ตำบลสายตะกู 

               สายโท 10 ใต้ ตำบลสายตะกู

   

                  สายโท 11 ตำบลสายตะกู

อื่นๆ

เมนู