ดิฉันนางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

      ดิฉันได้ลงพื้นที่ บ้านโคกเมือง หมู่ที่9 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย เพื่อทำการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล และได้ลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลรายครัวเรือนเพื่อนำข้อมูลนั้นมากรอกลงแบบฟอร์ม (01) ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม (02) ผลกระทบจาก covid-19 และได้มีการสำรวจ ข้อมูลแบบฟอร์ม (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น 

    ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือน มีนาคม จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ,02 และ06 เพิ่มเติมจากเดือน กุมภาพันธ์ ดิฉันได้รับหน้าที่ในการลงพื้นเก็บข้อมูลหมู่บ้านหนองบัวราย หมู่ที่9  จากการสำรวจแบบฟอร์ม 01 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา รายได้หลักของครอบครัวก็มาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร และปัญหาส่วนใหญ่ที่ประชาชนได้เสนอมาคือ เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค อยากให้มีการช่วยพัฒนาทางด้านน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  

   จากการสำรวจแบบฟอร์ม 01 เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับครัวเรือน รวมถึงข้อมูลทางด้านปัญหาต่างๆของชุมชน และการจัดการปัญหาของชุมชนอีกด้วย

   จากการสำรวจแบบฟอร์ม 02 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 เป็นข้อมูลที่สอบถามถึงความเข้าใจของโรคโควิด-19 และการป้องกันจากโควิด-19

   จากการสำรวจแบบฟอร์ม 06 เป็นแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) สอบถามเรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังจากโรคโควิดจากประชากรแต่ละครัวเรือน

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู