บทความประจำเดือนพฤษภาคม

  • โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล
  • (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
  •      ข้าพเจ้านางสาวรัชฤทัย   สมใจหวัง    ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล บ้านบุ  หมู่ที่ 5  ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์     จากการได้ลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ข้าพเจ้าได้นำเอกสารเข้าเก็บข้อมูล  01,02   ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล   ครัวเรือนและชุมชน    และข้อมูลโควิค   ข้าพเจ้าได้ข้อมูลครบถ้วนตามลักษณะงานที่ได้รับ    ช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูล  01,02,06  เข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติม  จนสำเร็จไปได้ด้วยดีเช่นเคย  และในเดือนพฤษภาคม  ได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้ดูแล ในการกรอกข้อมูลลงระบบ  U2T  ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องกรอกคือ   เกษตรกรในท้องถิ่น  พืชในท้องถิ่น  สัตว์ในท้องถิ่น  ภูมิปัญาในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่น  เป็นต้น   แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  19  ละลอกใหม่ค่อยข้างรุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมา   ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ลงพื้นที่จริงในการปฏิบัติงาน  แต่ได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ  จากการลงพื้นที่ในรอบที่ผ่านมา   นำมากรอกข้อมูล  แต่การปฏิงานในครั้งนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร   

อื่นๆ

เมนู