ID07  ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชน บ้านบุ  หมู่ 5   ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1  มหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)   ข้าพเจ้า นางสาวรัชฤทัย  สมใจหวัง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1  มหาวิทยาลัย   (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ลงเก็บข้อมูลสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ร่วมกันลงพื้นที่ อบต.ตำบลจระเข้มาก เพื่อทำการสำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล และได้รับความร่วมมือจากทาง เจ้าหน้าที่ อบต.ตำบลจระเข้มากเป็นอย่างดี   ต่อมาจึงแยกย้ายกันลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเพื่อสอบถามข้อมูลรายครัวเรือนเพื่อนำข้อมูลนั้นมากรอกลงแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจาก covid-19 และได้มีการสำรวจ ข้อมูลแบบฟอร์ม (06) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19  การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

          จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือน มีนาคม จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01,02 และ06 เพิ่มเติมจากเดือน กุมภาพันธ์  ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการลงพื้นเก็บข้อมูลหมู่บ้านบุ  หมู่ที่ 5  จากการสำรวจแบบฟอร์ม (01) พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา รายได้หลักของครอบครัวก็มาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร สำรวจแบบฟอร์ม (02) จะเป็นการสอบถามความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงเกี่ยวกับเชื้อไวรัส covid-19 การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส  covid-19  การสำรวจแบบฟอร์ 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ covid-19 พบว่า ชาวบ้านค่อนข้างมีความรู้ดีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค covid-19 มาตลอดเป็นอย่างดี และในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่รู้วิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยเจลทำความสะอาดมือ และมีผู้นำชุมชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 มีวิธีการป้องกันชาวบ้านให้ห่างไกลจาก covid-19 ภายในชุมชนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการตามจุดสำคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน  และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พูดคุยเป็นกันเองทำให้การเก็บข้อมูลไม่มีอุปสรรคในระหว่างการปฏิบัติงาน  จึงทำให้การสำรวจแบบฟอร์ม (06) หลังจากที่ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงนำข้อมูลทั้งหมดมากรอกลงในระบบ  http://u2t.bru.ac.th  สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ภาพการลงพื้นที่ อบต.ตำบลจรเข้มาก สำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย

       

      ภาพการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02

                           ผลกระทบจาก covid-19

   

     ภาพการจับพิกัดสถานที่สำคัญของตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู