1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านบุ หมู่5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านบุ หมู่5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

        ข้าพเจ้านางสาวรัชฤทัย  สมใจหวัง   ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูล ระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่  8-16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

    ตำบลจรเข้มากมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล  บ้านบุ หมู่ที่ 5  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น การลงพื้นที่สำรวจได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการประสานงานให้ชาวบ้านรับรู้ถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้ ซึ่งทำให้การลงพื้นที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วย

ภาพการลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามระดับครัวเรือน

        จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชน พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา  เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และจำหน่าย  และค้าขาย  รายได้ในครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากอาชีพหลักและมีบางครัวเรือนทำอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มให้ครัวเรือน เช่น เลี้ยงจิ้งหรีด   ทอเสื่อ เป็นต้น

                                                                       ภาพอาชีพหลักและอาชีพเสริมของคนในชุมชน

         ปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชน ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา ขาดแคลนที่ดินทำกิน และขาดเงินทุนในการผลิต    ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้สินในครัวเรือน และจากสถานการณ์โควิด19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการพัฒนาให้คนในชุมชนมีความรู้หลากหลายด้านมากยิ่งขึ้น เช่น การฝึกทักษะด้านเทคโนโลยี ด้านการประกอบอาชีพเสริม ด้านความรู้และการป้องกันโรคให้กับคนในชุมชน เพื่อที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู