1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับครัวเรือน และชุมชน หมู่13 บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ตำบล๑ มหาวิทยาลัย

ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับครัวเรือน และชุมชน หมู่13 บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ตำบล๑ มหาวิทยาลัย

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระดับบุลคลครัวเรือน และชุมชน หมู่ที่ 13 บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า น.ส.พุธิตา พลศักดิ์เดช ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2564

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ บ้านโคกอาหงวน ม.13 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูล ที่ได้รับมาใช้เพื่อพัฒนา ตำบลสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้มีรากฐานที่ดียิ่งขึ้น ดัง จุดประสงค์ของโครงการ (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปทำแบบสอบถามที่ หมู่บ้านโคกอาหงวน หมู่13 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ จำนาวนครัวเรือน 75 ครัวเรือน ข้าพเจ้าได้รับแบบสอบถามข้อมูลรายละเอียดแบบฟอร์ม 01เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลในครัวเรือน และแบบฟอร์ม 02 เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดของโรค COVID-19 จากประชากรในหมูบ้านทุกครัวเรือนและได้รับข้อมูลจากการสอบถามจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

จากการลงสำรวจพื้นที่ได้พบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับอาชีพหลักของชุมชน อาชีพหลักของชุมชนคือการทำการเกษตร การทำนาปี ทำสวนยางพารา ทำไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง ชาวบ้านจะเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ในด้านของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะอยู่บ้านกัน เพราะแต่ละครัวเรือนจะมีไร่ นา และสวน ที่ต้องดูแลส่วนชาวบ้านที่ไม่มีอาชีพก็รับจ้างทั่วไป หรือรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วยกันในชุมชน และปัญหาที่เจอในการสำรวจ ในหมู่บ้าน จะเป็นเรื่องของ อาชีพ ถนน และไฟฟ้า ที่ยังคงขาดแคลน ถนนที่ยังไม่ครอบคลุมทั้งชุมชน ถนนยังคงเป็นทางรุกรัง การเดินทางสัญจรค่อนข้างลำบากมีฝุ่นตลาดทาง และช่วงฤดูฝนทางค่อนข้างแฉะลำบากต่อการเดินทาง ไฟฟ้าที่ยังคงไม่ทั่วถึงทั้งหมูบ้าน และชาวบ้านต้องการให้มีการอบรมวิชาชีพให้กับ เยาวชนรุ่นหลังที่ยังไม่มีอาชีพได้เรียนรู้และเข้าใจในการประกอบอาชีพต่างๆ เพราะหากไม่ได้ประกอบอาชีพ ชาวบ้านก็จะไม่มีรายได้อะไร ในช่วงรอฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต

อื่นๆ

เมนู