บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564

การตรวจคัดกรองมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาภาวะในผู้ที่อาจไม่แสดงอาการใด ๆ บางคนอาจมีไวรัส COVID-19 แต่ดูมีสุขภาพดีหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาผู้ติดเชื้อ เพื่อให้พวกเขาอยู่ห่างจากผู้อื่นและได้รับการดูแลที่เหมาะสม การตรวจพบ COVID-19 ในคนที่มีสุขภาพดีอย่างไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่การแยกตัวเองโดยไม่จำเป็นและการทดสอบเพิ่มเติม การตรวจพบอย่างไม่ถูกต้องว่าไม่มีการติดเชื้อในผู้ที่ติดเชื้อ จะสามารถแพร่เชื้อไวรัสได้

การตรวจคัดกรอง COVID-19 อาจรวมถึงการตรวจสอบอุณหภูมิหรือการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างประเทศหรือการติดต่อกับผู้ป่วย COVID-19 หรือการทดสอบอย่างรวดเร็ว การตรวจคัดกรองสามารถเกิดขึ้นได้ทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์หรือด้วยตนเองในบ้าน คลินิก ที่ทำงาน สนามบินหรือโรงเรียน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ง่ายต่อการติดเชื้อที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีการดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังดังนี้

มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน

การคัดกรองผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการความร่วมมือของบุคลากรในหมู่ำบ้าน/ชุมชน ทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ค้นหาหรือตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน

โดยวิธีการตรวจคัดกรองมีดังนี้

  1. วัดอุณหภูมิ
  2. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
  3. สวมใส่หน้ากากอนามัย
  4. กรณีมาจากพื้นที่เสี่ยงจะมีการตรวจใบแสดงการตรวหาเชื้อโควิด วัดอุณหภูมิ และมีการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน                      https://youtu.be/Bd9JNk3TlKo

อื่นๆ

เมนู