ข้าพเจ้านางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก
บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร. ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่กับปลัดอำเภอ เพื่อประเมินผู้ใหญ่บ้าน ที่มีวาระดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ซึ่งจะมีการประเมินผู้ใหญ่บ้านทุกๆ 4 ปี ได้เห็นการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอในการลงพื้นที่ในการประเมินผู้ใหญ่บ้าน บริบทของหมู่บ้าน ความร่วมมือของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามในการเสนอความคิดเห็นในการประเมินในครั้งนี้ได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านการดำรงชีวิต ในแต่ละวันของชาวบ้าน
สัปดาห์ต่อมาได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้มาศึกษาเยี่ยมชมดูงานที่โคกหนองนาโมเดล ณ อำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์
และถ่ายทำวีดีโอโปรโมทโคกหนองนาโมเดลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

อื่นๆ

เมนู