ข้าพเจ้านางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร. ตำบลจรเข้มาก อำเจอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคมนี้ก็เหมือนกับเดือนที่ผ่านๆมาก็จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบงานหลักของตัวเองก็จะมีการบันทึกรายงานการออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ/แหล่งอบายมุขอื่นๆในโครงการ”ลดอบายมุขสร้างสุขให้กับสังคม”การรายงานระบบการไกล่เกลี่ยประจำเดือนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายให้ทำการลงพื้นที่กับทีมงานปกครองก็ทำให้เราได้เรียนรู้งานหลากหลายมากขึ้นสำหรับเดือนนี้

อื่นๆ

เมนู