1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ข้าพเจ้านางสาวอมรรัตน์ อินนอก(บัณฑิตจบใหม่)ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ แบบสอบถาม (01) และ (02)ในชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านโคกธาตุ ตำบลจระเข้มาด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้านางสาวอมรรัตน์ อินนอก(บัณฑิตจบใหม่)ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ แบบสอบถาม (01) และ (02)ในชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านโคกธาตุ ตำบลจระเข้มาด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้านางสาวอมรรัตน์ อินนอก(บัณฑิตจบใหม่)ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ แบบสอบถาม (01) และ (02)ในชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านโคกธาตุ ตำบลจระเข้มาด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 3– 18 มีนาคม  2564 เวลาตั้งแต่ 9.00 น.เป็นต้นไป

การดำเนินงานของข้าพเจ้าในระหว่างเดือนมีนาคม 2564  ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเเนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการเเละหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติงานเเละดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายงานคือ การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของเอกสาร (01) เเละ เอกสาร (02)  ในบริเวณหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มและได้รับมอบหมายงานสรุปการลงเวลาเข้าออกงานของแต่ละคนของเดือนมีนาคม โดยเมื่อวันที่ 3-18 มีนาคม 2564  ได้ไปสำรวจ สอบถามข้อมูลแต่ละครัวเรือนเพื่อที่จะได้ทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้เสร็จครบตามเป้าหมายของบ้านโคกธาตุ ประจำตำบลจระเข้มาก เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและติดตามผลกันต่อไป

ผลของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้จัดเก็บเอกสาร (01) เเละ เอกสาร (02)  ให้เรียบร้อย เเละดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดของการส่งงาน โดยได้เกิดการวางเเผน เเละกำหนดปฏิทินการดำเนินงานของตนเอง เพื่อให้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เกิดทักษะการทำงานในการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเเละคัดเลือกคำพูดก่อนการขอข้อมูลใน เเต่ละครัวเรือน จากที่ข้าพเจ้าได้ออกไปสำรวจบ้านโคกธาตุแล้ว จึงทำให้เห็นบ้านโคกธาตุนั้นเด่นในเรื่องอะไรบ้างและด้านใดบ้างจากที่ได้ไปสำรวจมา ก็พบว่า หมู่ที่8 บ้านโคกธาตุนั้นส่วนจะเด่น ในด้านการผลิตน้ำไว้จำหน่ายและทำไร่ทำนาเป็นส่วนใหญ่และปลูกพืชผักสวนครัว ใหญ่แล้วชาวบ้านก็จะทำไร่ ทำนา กันเกือบทุกหลังคาเรือนซึ่งก็กลายเป็นอาชีพหลักๆของพวกเขาอยู่

         

อื่นๆ

เมนู