ชุมชนบ้านโคกเมือง

บ้านโคกเมือง ตั้งอยู่ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีอาณาเขตการปกครองแบ่งเป็น 4 หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 6 หมุ่ที่ 9 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18 จำนวน 720 ครัวเรือน ชุมชนโคกเมืองเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม ประชาชนที่มาตั้งหลักอพยพมาจากตำบลตาจง อำเภอละทานทราย(ปัจจุบัน) และจากการเสียราษฎรศรีโสภณ กัมพูชา ศรีษะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาก่อนในอดีต โดยมีหลักฐานทางโบราณสถานที่สำคัญ คือ ปราสาทเมืองต่ำ มีอายุมากกว่า 1,400 ปี เริ่มแรกเป็นชุมชนเล็ก จึงขึ้นกับหมู่ที่ 3 บ้านบัว โดยมีนายน้อย ลอยประโคน เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หลังจากนั้นได้แยกมาเป็น หมู่ที่ 6 โดยมีนายพร ลงม่ายศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก หลังจากนั้นได้แยกเป็นหมู่ที่ 9 หมู่ที่ 15 และหมู่ที่ 18 ตามลำดับ ในปี 2549 ได้รับรางวัล หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion)

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา และทำการเกษตรผสมผสาน เมื่อว่างจากการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักแล้วประชาชนกลุ่มแม่บ้านทำการทอผ้าไหมและทอเสื่อกก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นการขยายตลาดสินค้า ที่ระลึก และสินค้ามีราคาถูก ขายง่าย กลุ่มพ่อบ้านทำการเกษตรพอเพียง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีบวงสรวงเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราสาทเมืองตำในวันที่ 2-4 เมษายนของทุกปี

เอกลักษณ์ของชุมชน

ผ้าไหมมัดหมี่ลายผักกูด, แหล่งโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษา

กิจกรรมและการบริการด้านการท่องเที่ยวชุมชน

แหล่งเรียนรู้ฐานเกษตรกรรมยั่งยืน

ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2554 มีสมาชิก4หมู่บ้าน คือ หมู่ 6,9,15,18 มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก เมล็ดพันธ์ข้าวพันธุ์ดี รวมทั้งเป็นจุดสาธิตเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชนชาวนา เพื่อชาวนาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี เพื่อการดำรงชีวิได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลง นายศุฐณัฎฐ์ บุญอาจ ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ทำปุ๋ยหมักชีวภาพและสมุนไพรกำจัดศัตรูพืชเพื่อบริโภคเอง และขายในชุมชน

สถานที่ตั้ง : บ้านโคกเมืองตำบล จรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชน

 1. ที่พักโฮมเตย์
 2. ศึกษาโบราณสถาน
 3. ปั่นจักรยานชมชุมชน
 4. เดินป่าเขาปลายบัด
 5. ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่า
 6. ทดลองทำแปลงปลูกผัก ทำนา
 7. หัดทอเสื่อกก ทอผ้าไหม
 8. ดูวิถีชีวิตของชุมชน
 9. ใส่บาตรยามเช้า
 10. ชมตลาดเช้า-เย็น
 11. ฝึกทำอาหารพื้นบ้าน
 12. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
 13. ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
 14. ชมสินค้า OTOP สวนเกษตรอินทรีย์

อ้างอิง

https://www.bankokmuang.in.th/travel-place/activity/381-2016-03-30-16-41-11

https://www.bankokmuang.in.th/travel-place/2016-03-30-09-47-19

อื่นๆ

เมนู