โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ๑มหาวิทยาลัย๑ตำบล ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ)
ข้าพเจ้า นางสาวมนัสติยา จีนใจน้า ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน ได้เริ่มลงพื้นที่ที่เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
          ตำบลจรเข้มากมีทั้งหมด 18 หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้ารับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจพื้นที่หมู่บ้านโคกเครือ หมู่ที่ 14 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อมาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นการลง พื้นที่สำรวจได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการประสานงานให้ชาวบ้านรับรู้ถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แต่การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปได้ยากเนื่องจากสถานการณ์โควิดในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม สถานการณ์วิกฤตพอสมควร
          จึงทำให้ข้าพเจ้าเลือกวิธีที่จะโทรหาพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน นายโนวิน แก้วนรา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ได้โทรไปสอบถามเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางกลับมาอยู่บ้าน ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ปรากฏว่า ในหมู่บ้านโคกเครือหมู่ที่14 ไม่มีชาวบ้านที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดกลับมาสักคน และได้สอบถามเกี่ยว ร้านค้าร้านอาหาร พืชผัก เกษตร แหล่งน้ำและแหล่งท่องเที่ยว ในหมู่บ้าน ผลการสอบถามพบว่า ในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก ร้านค้าร้านอาหารจึงไม่มีในหมู่บ้าน ชาวบ้านอาศัยมาซื้ออาหารข้าวของเครื่องใช้ที่บ้านบุหมู่5 หรือห้างทวีกิจบ้านบุ ต้นไม้ในหมูบ้านส่วนมากจะมาจากที่ชาวบ้านปลูกเอง เช่น ต้นกล้วย ต้นมะพร้าว ต้นมะนาว เป็นต้น ในหมู่บ้านแหล่งนี้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ หนองน้ำกระเรียน ไว้ใช้ทำน้ำประปาของหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดป่าโคกเครือ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวของที่นี้มีที่เดียวคือวัดป่าโคกเครือ มีประเพณีที่เป็นสืบทอดกันมาเช่น การทอดผ้าป่า การทอดกระทิน การบวชชีพราหมณ์ ฯ สอบถามชาวบ้าน ชาวบ้านเล่าว่า เค้าอาศัยการหาของป่ามากินเช่นถ้าหน้าฝนจะไปเดินหาเห็ดที่เขาพนมรุ้ง และหาไข่มดแดงมารับประทาน และยังสามารถขายเป็นรายได้อีกด้วย การสำรวจครั้งนี้เป็นไปได้ยากเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานทำเต็มที่ที่สุด และได้ลงพื้นไปถ่ายรูปเกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านอีกด้วย

 

 

             

         

           

       

     

     

อื่นๆ

เมนู