บทความเดือนมีนาคม  2564

บทนำ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ในตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายวิฑูรย์  หินแก้ว ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการของตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบุคลลแต่ละครัวเรือนในชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ ๑๖ ต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ จนปัจจุบัน เดือนมีนาคม ทำให้รู้ว่า ปัญหาของชุมชนตามแต่ละครัวเรือนได้กล่าวไว้ก็คือ เป็นปัญหาเดิมๆมาช้านาน ยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบจริงจัง

เนื้อเรื่อง

ปัญหาที่ดำรงมานานก็คือภัยแล้ง แหล่งน้ำไม่เพียงพอในการทำการผลิต หล่อเลี้ยงเทือกสวนไร่นา รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์  ทำให้ผลผลิตที่ได้มาไม่สมดุลย์ในการดำรงชีพ ให้เป็นสุขได้ จึงทำให้เกิดการเป็นหนี้สิน คือรายรับไม่พอกับรายจ่ายที่ต้องไปทำนาทำไร่เพื่อมาจ่ายให้กับค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ค่าไถนา ค่าเกี่ยวข้าว ค่าแรงงาน และค่ากินอยู่แต่ละวัน จึงก่อให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาทั้งนอกระบบและในระบบ  อีกทั้ง ไม่สามารถจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้ทันเวลาตามที่ตกลงกันไว้ อีกอย่างชาวบ้านเองก็ไม่สามารถบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้าได้ เพราะเป็นปัญหาส่วนตัว ส่วนผู้นำหมู่บ้านก็บอกให้ทราบแค่ภาพรวม

แหล่งที่มาของเงินก็คือ มีทั้งนอกระบบและในระบบคือ กองทุนหมู่บ้าน และธนาคารพานิชย์ เพื่อจะมาทำอาชีพเสริม และอาชีพหลักหลังจากฤดูทำนา คือทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ทอเสื่อหญ้าไหล อื่นๆอีก

ส่วนบุคคลว่างงาน ไม่มีงานประจำทำ ก็ไม่มีอาชีพเสริม ก็ได้แต่เพียงแค่รอเงินเยียวยา หรือจากลูกหลานที่ไปทำงานนอกพื้นที่ที่ค่อยๆส่งมาให้ใช้ และไม่สามารถบอกได้ว่า เดือนละเท่าไหร่ มีเพียงแค่ไม่กี่ครัวเรือนเท่านั้นที่เปิดเผยให้ข้าพเจ้าได้ทราบ

การเลี้ยงสัตว์ในบ้านบัว หมู่ที่ ๑๖ ก็ไม่ได้มากมายเท่าใดนัก เนื่องจากความแห้งแล้ง แหล่งน้ำไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงทั้งชุมชนได้ตลอดทั้งปี สัตว์ที่เลี้ยงก็มี โคกระบือ และเป็ดไก่เป็นต้น

หากการดำรงชีวิตของชาวบ้านจะดีขึ้นนั้น ต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น มีรายได้ดีขึ้น จึงจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และด้านสังคม

การประกอบอาชีพที่มั่นคงห็เป็นที่มาของแหล่งรายได้ เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ใช่จะเพียงแค่ครอบครัวเท่านั้น แต่เป็นการดำรงชีวิตในสังคมชุมชนอีกด้วย

บทสรุป

อยากให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขปัญหาที่ดำรงมานานอย่างเป็นรูปธรรม คือ ภัยแล้ง, แหล่งน้ำ, แหล่งพลังงานทดแทน, ความยากจน ,มลภาวะ, แสงสว่างในชุมชน,ถนนในชุมชน และวิชาชีพ

วิฑูรย์  หินแก้ว /๑๘มีนาคม ๒๕๖๔

อื่นๆ

เมนู