ขา้ พเจา้ น.ส.มนสั ติยา จีนใจน้าํ ประเภท ประชาชน ไดล้ งพน้ื ที่วดั ป่ าบา้ นโคกเครือ หมู่ที่14 ต.จรเขม้ าก อ. ประโคนชยัจ.บุรีรัมย์ วนัท่ี0 5มีนาคม2564 ลงพน้ืที่เพอื่เก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสาํรวจชุดที่3สาํหลบัศาสน สถานที่
ที่ไดร้ ับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพมิ่ เติมจากเดือน กุมภาพนั ธ์ และลงพน้ื ที่เก็บขอ้ มูลวเิ คราะห์ 16 เป้าหมาย ตามโครงการยกระดบั เศรษฐกิจและสงั คมราย ตาํบลแบบบูรณาการ1ตาํบล1มหาวทิยาลยัจากมหาวทิยาลยัสู่ตาํบลเพอื่สร้างรากแกว้ใหป้ระเทศ
ไ ด ล้ ง พ น้ ื ท ่ ี ณ ว ดั ป ่ า โ ค ก เ ค ร ื อ ท า ง ว ดั ป ่ า โ ค ก เ ค ร ื อ ม ี ง า น ผ า ้ ป ่ า ม ี ก ิ จ ก ร ร ม ม า ก ม า ย อ า ท ิ เ ช ่ น ส อ ย ด า ว ท า ํ บ ุ ญ ป ิ ด ทองฝังลูกนิมิต และยงั มีชาวบา้ นทไ่ี ปถือศลี ปฏิบตั ิธรรม ณ วดั ป่ าโคกเครืออีกดว้ ย และยงั มีกิจกรรมทาํ บุญ ในวดั พระ ชาวบา้ นท่ีไปร่วมงาน ชาวบา้ นใหค้ วามร่วมมือสวมใส่หนา้ กากอนามยั และเวน้ ระยะห่างทาง สงัคมตามมาตราเฝ้าระวงัป้องกนัและความคุมโควดิ19และไดไ้ปดูสถานที่กกัตวัผทู้ี่เดินทางมาจากพน้ืที่ เส่ียงท่ีวเิวกอาศรมวดัเขาปลายบดัตามที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดจ้ดัเพอื่เฝ้าระวงัโควดิ19ของตาํบล จรเขม้ากณตอนที่โควดิ19ระบาดรอบแรกทางอบต.ไดจ้ดัเป็นสดัเป็นส่วนในการเฝ้าระวงัเป็นอยา่งดี

 

    

อื่นๆ

เมนู