โครงการยกระดบั เศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ๑มหาวทิ ยาลยั ๑ตาบล ( ม ห า ว ทิ ย า ล ยั ส ่ ู ต า บ ล ส ร ้ า ง ร า ก แ ก ว้ ใ ห ป้ ร ะ เ ท ศ )
ขา้ พเจา้ นางสาวมนสั ติยา จีนใจน้า ประเภทประชาชน ตาแหน่งเจา้ หนา้ ที่ดาเนินงาน ตาบล จรเขม้ าก อาเภอประโคนชยั จงั หวดั บุรีรัมย์ ลงพ้ืนท่ีสารวจแบบสอบถามขอ้ มูล ระดบั บุคคล ครัวเรือนและชุมชนเพื่อพฒั นาชุมชนไดเ้ริ่มลงพ้ืนที่ปฏิบตัิงานต้งัแต่วนัท่ี3กมุภาพนัธ์พ.ศ. 2564 ณ ตาบลจรเขม้ าก อาเภอประโคนชยั จงั หวดั บุรีรัมย์
ตาบลจรเขม้ ากมีท้งั หมด 18 หมู่บา้ น โดยขา้ พเจา้ ไดร้ ับผดิ ชอบในการลงพ้ืนท่ีสารวจขอ้ มูล หมู่บา้ นโคกเครือ หมู่ท่ี14 เพื่อเกบ็ รวบรวมขอ้ มูลแบบสอบถามระดบั บุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อนามาพฒันาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนใหพ้ฒันาไปในทางที่ดีข้ึนการลง พ้ืนท่ีสารวจไดร้ ับความร่วมมือจากผนู้ าชุมชนในการประสานงานใหช้ าวบา้ นรับรู้ถึงการลง พ้ืนท่ีคร้ังน้ี ซ่ึงทาใหก้ ารลงพ้ืนท่ีสาเร็จลุล่วงไปไดด้ ว้ ยดี
จากท่ีขา้ พเจา้ ไดเ้ ขา้ ไปสารวจพ้ืนท่ีและพูดคุยกบั ชาวบา้ นในชุมชน พบวา่ ชาวบา้ นส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ ก่ การทานา ทาสวน เล้ียงสัตว์ เพ่ือใชใ้ นการอุปโภค บริโภค และจาหน่าย รายไดใ้ นครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากอาชีพหลกั และมีบางครัวเรือนทาอาชีพ เสริมเพื่อหารายไดเ้พิม่ ใหค้ รัวเรือนปัญหาส่วนใหญ่ของคนในชุมชนไดแ้ ก่ปัญหาการใช้ สารเคมีในทางการเกษตร การขาดแคลนน้าประปาเพื่ออุปโภคปริโภค ขาดแคลนที่ดินทากิน และขาดเงินทุนในการผลิต ซ่ึงส่งผลใหเ้ กิดปัญหาหน้ีสินในครัวเรือน และจากสถานการณ์โควดิ 19(COVID-19)ในปัจจุบนั ทาใหเ้กิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเป็นอยขู่ องชุมชนเป็น อยา่ งมาก จึงมีความตอ้ งการพฒั นาใหค้ นในชุมชนมีความรู้หลากหลายดา้ นมากยงิ่ ข้ึน เช่น การ ฝึกทกั ษะดา้ นเทคโนโลยีดา้ นการประกอบอาชีพเสริมดา้ นความรู้และการป้องกนั โรคใหก้ บั คน ในชุมชน เพื่อที่จะนาไปใชใ้ นการพฒั นาชุมชนมากยงิ่ ข้ึน

อื่นๆ

เมนู