บทความประจําเดือนเมษายน
บทความบทนีจะเป็นการทําประวัติของหมู่บ้าน ทีมาของชือหมู่บ้าน ผู้นําในการจัดตังหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้านโคกเครือ สภาพเดิมเป็นพืนทีป่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแล
ะเลียงสัตว์มีแหล่งอาหารทีอยู่ใกล้บ้านโดยกําเนิดชาวบ้านลว่นแต่พูดเขมรด้วยกันทังสินบ้านโ คกเครือ เรียกภาษาเขรมว่า
เสราะเวรอื ย ผู้ทีเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโคกเครือเป็นคนแรกคือครอบครัวของคุณตาทึก คุณยา ยวอน บุญทวี อพยพมาจากบ้านกระทม ตําบลนาสาม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มาสร้างกระท่ อมอยู่ในป่าทีมีเถาวัลย์เยอะซึงความหมายของเถาวัลย์ ในภาษาเขมรก็คือ เวรอื ย นันเอง
ตายาย ย้ายเข้ามาอยู่บ้านโคกเครือเมือปี พ.ศ.2481 ในขณะนันบ้านโคกเครือ อยู่ในการปกครองข องบ้านบุหมู่ท5ี และต่อมาได้มีชาวบ้านและราชการครูได้จัดทําแผนเสนอแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้ านบุท5ีมาเป็นบ้านโคกเครือหมู่ท1ี4ตําบลจรเขม้ากเมือวันที26กรกฎาคม2536ผู้ใหญ่บ้านคน แรกคือ นายเจิม ผลวิเศษสิทธิ พ.ศ.2536-2546 คนท2ี วัน นายสะนวน ดวงจิตร พ.ศ.2546- 2551คนท3ี นายเย็นสมัครคดีพ.ศ.2551-2559คนท4ี นายโนวินแก้วนราพ.ศ.2560-ปัจจุบัน

อื่นๆ

เมนู