ข้าพเจ้านางสาววรรณลักษณ์ บุญเรือง เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลจระเข้มาก ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ บ้านโคกเมือง ม.6 เป็นเดือนที่ 2 และประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในชุมชน และอาจารย์ที่ปรึกษา

 

บทนำ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ณ บ้านโคกเมือง ม.6 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนที่ 2 ของการลงพื้นที่ โดยนำแบบสอบถาม 01 และ 02 มาสังเคราะห์เป็นข้อมูลทและพัฒนาหมู่บ้านในชุมชนแห่งนี้ ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับนายประสิทธิ์ ทรงผประโคน ซึ่งเป็นผู้นำชุมชนแห่งนี้ หลังจากที่ได้พูดคุยและรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ 02 นำมาส่งส่วนกลางให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนำมาสังเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลเชิงวิชาการ

สภาพและความต้องการของชุมชน

จากที่สำรวจและลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนแห่งนี้ เป็นเดือนที่ 2 ได้ข้อมูลดังนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน เหตุเนื่องมาจากโควิดระบาดเป็นครั้งที่ 2 ทำให้ครัวเรือนในชุมชนแห่งนี้เศรษฐกิจย่ำแย่ และครัวเรือนขาดรายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว และมีหนี้สินมากมาย จึงทำให้รายจ่ายมากกว่ารายได้มาก จึงทำให้ครัวเรือนในหมู่บ้านชุมชนแห่งนี้ขาดรายได้สูงมากที่สุด

การเก็บพิกัดของบ้านโคกเมือง

ชุมชนบ้านโคกเมืองมีทั้งหมด 4 หมู่ คือ หมู่ 6 หมู่ 9 หมู่ 15 และหมู่ 18 ซึ่งเก็บพิกัดทั้งหมด มีดังนี้

 

 

ภาพการลงพื้นที่เดือนที่ 2

บทสรุป

การลงพื้นที่สำรวจบ้านโคกเมือง หมู่ 6 ในเดือนที่ 2 ในครั้งนี้ ประชาชนแต่ละครัวเรื่อนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยขน์ เพื่อเก็บข้อมูลที่จะพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้นในช่วงโควิดในปีนี้

 

อื่นๆ

เมนู