หลักสูตร: ID07 การทอผ้าไหมเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
เขียนโดย: นางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์

ข้าพเจ้า:นางสาวศิริพร สุวรรณโพธิ์

ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อ วันที่ 5-6เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (หลักสูตร ID07) การทอผ้าไหม เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

        การลงพื้นที่ในเดือนเมษายนนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และแบบฟอร์ม 06: แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างละเอียดและเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในพื้นที่บ้านบุหมู่17  ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จากการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในครั้งนี้พบว่า จากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านบุ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการระวังตนและป้องกันตนเองจากโรคระบาดโควิด 19 ด้วยการเว้นระยะห่างกันมากขึ้น  มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับป้องกันโควิด 19  และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องออกนอกสถานที่หรือไปงานพิธีต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 1) พิธีกรรมทางศาสนา เช่น สรงน้ำพระ งานศพ 2) ประเพณีไทย เช่น งานบวช  3) พิธีการ เช่น งานแต่ง 4) เทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสงกรานต์   นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงพบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ไม่เพียงพอ  เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านเพราะไม่สามารถออกไปทำงานนอกบ้านได้  จึงทำให้มีรายได้ที่ลดลง

    ประชาชนในชุมชนมีอัธยาศัยที่ดี  ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

   สรุปโดยรวมคือประชาชนมีความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระดับหนึ่ง  แต่ก็มีความระมัดระวังตนเองอย่างสม่ำเสมอและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการที่จะช่วยกันควบคุมโควิด – 19 ไม่ให้แพร่ระบาดมากขึ้นไปกว่าเดิม  ประชาชนจะลดกิจกรรมนอกบ้านที่เป็นการรวมกลุ่มกันและอาศัยอยู่ในบ้านเรือนของตนเองเป็นส่วนใหญ่

ข้าพเจ้าได้เข้าสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านเกี่ยวกับการทอผ้าไหมชาวบ้านได้เล่าให้ฟังว่าปัจจุบันการทอผ้าไหมของบ้านบุหมู่17หาดูได้ยากแล้วเนื่องชาวบ้านส่วนมากจะทำแต่เสื่อกกยกลายแล้วส่วนมากการทอผ้าไหมของบ้านบุจะอยู่ที่บ้านบ้านบุหมู่5สะส่วนใหญ่เพราะบ้านบุหมู่5มีการทอผ้าไหมและได้ขึ้นเป็นสินค้าOTOPแล้ว
ภาพกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู