ข้าพเจ้า นางสาวธนวรรณ พวงประโคน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ID07) รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำหมู่บ้านกระสังหมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานอบรมของ กศน. ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบชั้นเรียน วิชาการขยายพันธุ์พืช และมีการจัดเตรียมงานระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ. ศ. 2564 ณ กศน. ตำบลจรเข้มาก หมู่ 4 บ้านกระสัง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ กสนได้ให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชและการเตรียมดินเพื่อให้เหมาะกับการปลูกพืชแต่ละชนิดให้แก่ชาวบ้านหมู่ 4 บ้านกระสัง นำทีมโดยท่านผู้ใหญ่บ้านบ้านกระสัง ท่านผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมงานเป็นอย่างดีและได้เตรียมดินในบริเวณศูนย์กศนเพื่อให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานได้ทำการปลูกพืชที่ได้ผ่านการอบรมมาในการให้ความรู้ครั้งนี้ กศน. ได้นำพืชที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้คือต้นแก้วมังกร เมล็ดพริกขี้หนูผักชี ผักชีใบเลื่อย คะน้า กวางตุ้งต้นขมิ้น กระชาย พืชแต่ละชนิดนี้ที่ได้นำมาสอนแก่ชาวบ้านจะมีเทคนิคการปลูกที่แตกต่างกันและสภาพดินที่เหมาะสำหรับการปลูกของแต่ละชนิดนั้นก็แตกต่างกัน หลังจากทำการปลูกในบริเวณศูนย์ฝึก กศน.แล้วทั้งศูนย์ฝึกได้อนุญาตให้ชาวบ้านได้เข้ามาเก็บผักแต่ละชนิดไปรับประทานและฝากให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาแปลงผักที่ทาง กศน.ได้ออกมาให้ความรู้แกชาวบ้านเเละให้ชาวบ้านเก็บเมล็ดเอาไปทำการเพาะปลูกในส่วนของตัวเองได้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ กศน. ตำบลจรเข้มากที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชแก่ชาวบ้าน

                             

                             

                             

อื่นๆ

เมนู