ช่วงที่ 2 ของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฏัติบัติงานทุกคนได้ปฏิบัติงานในเรื่องการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อลงในระบบ CBD  และได้ทำการสรุปผลการปฎิบัติงานภายใต้โครงงานการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำการสรุปผลการปฏิบัตองาน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามหัวข้อในระบบ CBD มีทั้งหมด 10 ข้อ ได้อก่

 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิค                 6. เกษตรกรฬนท้องถิ่น

2. แหล่งท่องเที่ยว                                                              7. พืชในท้องถิ่น

3. ที่พัก/โรงแรม                                                                  8. สัตว์ในท้องถิ่น

4. ร้านอาหารในท้องถิ่น                                                 9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น                                        10. แหล่วน้ำในท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

ซึ่งในการเก็บข้อมูลเพิ่มข้อมูลเพิ่มใน CBD ดิฉันได้เก็บข้อมูลของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น เช่น

             

                                                            

 สรุปกิจกรรม  ในครั้งนี้ ทีมงานตำบลจระเข้มากทำให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ความสามารถและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าตำบลจระเข้มากเป็นตำบลที่น่าอยู่ ชาวบ้านรักใคร่กลมเกลียวกันดีร่วใด้วยช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทีมงานต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนขอบคุณชาวบ้านตำบลจระเข้มาดที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับำบลจระเข้มาก และประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้าน เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

อรรัตน์ อินนอก

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู