บทความประจำเดือน พฤศจิกายน

ฤดูกาลเกี่ยวข้าว

หลังจากการหว่านข้าวผ่านไปประมาณ 4 เดือน  ข้าวก็ออกรวงเป็นสีทองเหลืองอร่ามเต็มทุ่งนา ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวนาทุกคนกำลังมีความสุขมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบปี เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวในนากำลังสุกเหลืองอร่ามและได้เวลาทำการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขายและเก็บผลผลิตส่วนหนึ่งเอาไว้กินเองด้วย

การทำนาของชาวตำบลจรเข้มากเป็นการทำแบบนาปี หนึ่งปีชาวนาจะทำนาเพียงหนึ่งครั้ง แต่ในปัจจุบันการทำนาของชาวนาสะดวกสบายมากขึ้นอันเนื่องมาจากมีเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวลงทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าราคาข้าวเปลือกในปีนี้จะไม่ค่อยดีนักแต่ชาวนาก็ไม่อาจหยุดที่จะทำได้เพราะเป็นอาชีพหลัก เมื่อได้ข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมาตากเพื่อลดความชื้นในเมล็ดข้าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะนำไปจำหน่ายให้กับโรงสีเพื่อให้ได้ราคาที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงการหักค่าความชื้นในเมล็ดข้าวและยังสามารถรักษาคุณภาพของข้าวไว้ได้นาน

ข้าวมีรากฐานความเป็นมาที่ยาวนานมาหลายยุคหลายสมัยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศโดยมีการจารึกไว้บนหลักศิลาจารึกว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” และยังมีพระราชพิธีโบราณมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยคือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีคติถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรชาวนาของประเทศ

อมรรัตน์ อินนอก

 

                                    

อื่นๆ

เมนู