โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวชุติกาญจน์ แก้วนภา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ณ หมู่ 8 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลด้านต่างๆและเก็บข้อมูลในชุมชนบ้านโคกธาตุ หมู่ที่ 8 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น พืชผักในชุมชน, แหล่งน้ำในชุมชน, สถานที่สำคัญ, อาหารพื้นถิ่น เป็นต้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ U2T (เพิ่มเติม) เพราะจะมีการนำข้อมูลจาก CBD  มาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในตำบลจรเข้มาก

คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกําหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

                     

ในเดือนนี้ชุมชนบ้านโคกธาตุได้มีส่วนร่วมในการทอดกฐิน ณ วัดบ้านจรเข้มาก ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และตัวข้าพเจ้าเองได้เข้าร่วมกิจกรรมในการทำบุญโรงทานแจกน้ำส้ม และขนม ในครั้งนี้ด้วย

    

ในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่วนใหญ่คนในชุมชนมีอาชีพเป็นเกษตรกร ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเกิดพายุฝนฟ้าคะนองทำให้น้ำท่วมนาข้าว ทำให้เกิดน้ำท่วมนาข้าวเป็นส่วนมาก เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวทำให้เมล็ดข้าวชื้นขายได้ราคาที่ต่ำ คนในชุมชนจึงนำข้าวมาตากเพื่อให้หายจากความชื้นและจะเก็บเมล็ดข้าวไว้ทำพันธุ์ข้าวในปีหน้า

     

อื่นๆ

เมนู