โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ณ หมู่ 1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายนครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T เพิ่มเติม เพราะจะมีการนำข้อมูลจาก CBD  มาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในตำบลจรเข้มาก ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น  และแหล่งน้ำในท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทำการลงสำรวจ จะเกิดความยากง่ายแตกต่างกันไป ซึ่งในเดือนนี้จะเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ทำให้การลงพื้นที่พบอุปสรรคือไม่มีคนอยู่บ้าน จึงมีการวางแผนและดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่น

ภาพการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล CBD เพิ่มเติมในชุมชนบ้านจรเข้มาก

กิจกรรมชุมชน งานกฐิน ณ วัดบ้านจรเข้มาก

ทั้งนี้ทางโครงการมหาวิทยาลัยสู่(U2T) ได้มีระบบจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนง สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งระบบสามารภอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆในแต่ละชุมชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกําหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

แบบฟอร์ระบบ U2T ในการกรอกข้อมูล CBD

อื่นๆ

เมนู