สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะ การพบกันในเดือนพฤศจิกายน 2564 กับดิฉัน นางสาวกุลณัฐ
โพธิ์แก้ว ในตำแหน่ง กพร.ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
                   สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรม ของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ในเดือนนี้ดิฉันก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆงานที่หลากหลายเพราะได้ทำงานช่วยปลัดงานด้านปกครอง ทำให้เราได้เรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้น ในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ได้บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนลงในระบบ บันทึกข้อมูลด้านอบายมุขฯและรายงานผลลงในระบบจากโครงการลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคม รายงานการไกล่เกลี่ยประจำเดือน ออกเลขหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการส่ง ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของประชาชน การบันทึกยุติเรื่องลงในระบบรายงานผลการยุติเรื่องการไกล่เกลี่ย และการส่งงานส่งหนังสือราชการส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การเกษียนหนังสือ การส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยเพื่อเชิญผู้ร้องและคู่กรณีมาทำการไกล่เกลี่ย ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย การเข้าร่วมฟังการไกล่เกลี่ย การบันทึกการสืบสวนสอบสวนลงในระบบ ทำให้ได้ทำงานที่หลายหลายเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว
ในเดือนนี้ก็ได้มีงานและกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ได้ช่วยงานในด้านสำนักงาน ในการช่วยการเตรียมการประชุม การจัดทำผ้าป่าสามัคคีของอำเภอในปีนี้ การเตรียมงานลอยกระทงที่ปราสาทเมืองต่ำ ณ บ้านโคกเมือง ทำให้เดือนนี้ได้ทำงานที่หลากหลายและเพิ่มเติมจากที่เคยทำอยู่แล้ว ได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกันความสามัคคีในการทำงาน

อื่นๆ

เมนู